Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego

Gmina Rudna ogłosiła kolejny konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego.
Wysokość środków publicznych zabezpieczonych na realizację ww. zadania w 2023 roku wynosi 18 000,00 zł.
Do konkursu mogą przystąpić organizacje pozarządowe i inne podmioty wskazane w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, które łącznie spełniają następujące warunki:
1) zamierzają realizować zadanie na rzecz mieszkańców Gminy Rudna,
2) prowadzą działalność statutową w dziedzinie objętej konkursem,
3) przedstawią ofertę realizacji zadania, sporządzoną zgodnie z wymogami zawartymi w niniejszym ogłoszeniu o konkursie.
Organizacje przystępujące do konkursu powinny pamiętać o wkładzie własnym – kwota wnioskowanej dotacji nie może stanowić 100% całkowitego kosztu zadania. Realizację zadania dotowanego w ramach tego konkursu będzie można rozpocząć od dnia podpisania umowy, a zakończyć w terminie do dnia 31 października bieżącego roku.
Oferty należy składać do dnia 5 czerwca 2023 r., w kancelarii przyjmowania pism
i dokumentów Urzędu Gminy Rudna lub przesłać na adres: Urząd Gminy Rudna, Pl. Zwycięstwa 15, 59-305 Rudna – wówczas liczy się data wpływu do Urzędu. Oferty należy złożyć w zamkniętej kopercie, opatrzonej pieczęcią podmiotu i nazwą zadania, którego oferta dotyczy. Wybór ofert nastąpi nie później niż w ciągu 20 dni od dnia zakończenia przyjmowania ofert.
Szczegółowe informacje można uzyskać w Referacie Ochrony Środowiska, Gospodarki Wodnej, Rolnictwa i Leśnictwa w Urzędzie Gminy w Rudnej lub pod numerem telefonu 76 74 92 126/132.