Rozstrzygnięto otwarty konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu ekologii i ochrony zwierząt oraz dziedzictwa przyrodniczego.

Do 9 maja w ramach otwartego konkursu, organizacje pozarządowe mogły składać do Gminy Rudna oferty na realizację zadania publicznego z zakresu ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego.

W ramach konkursu wpłynęła jedna oferta, która spełniała wszystkie wymagania.

Na podstawie art. 15 ust. 1 pkt 2h i pkt 2j ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1057 ze zm.) wybrana została oferta Stowarzyszenia Pszczelarzy Zagłębia Miedziowego RUDNA. Za 18 tys. złotych Stowarzyszenie zaproponowało zadanie „Dbając o zapylaczy dbamy o środowisko i nasze zdrowie”.