Przypominamy o obowiązku złożenia deklaracji o emisyjności budynku spoczywającym na właścicielach i zarządcach nieruchomości. Dane są gromadzone w Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB).

Przedstawiamy najważniejsze informacje:

Centralną Ewidencję Emisyjności Budynków utworzono ustawą z dnia 28 października 2020 r. o zmianie ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz niektórych innych ustaw.

Od 1 lipca 2021 roku rozpoczął się proces składania deklaracji do CEEB, którego celem jest zebranie wszystkich danych dotyczących źródeł ciepła i spalania paliw w budynkach mieszkalnych i niemieszkalnych.

Jakie są terminy składania deklaracji?

  • Od 1 lipca 2021 r. każdy właściciel lub zarządca budynku jest zobowiązany złożyć deklarację do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków.
  • Dla budynków, posiadających źródło ciepła zainstalowane przed 1 lipca 2021 r., deklarację należy złożyć w terminie 12 miesięcy od dnia 01.07.2021 r.
  • Jeżeli źródło ciepła zostało zainstalowane po 1 lipca 2021 r. lub będzie dopiero zainstalowane, deklarację należy złożyć w terminie 14 dni.

Jak można złożyć deklarację?

  • W formie elektronicznej – jest to najszybszy i najwygodniejszy sposób. Zachęcamy wszystkich do korzystania z elektronicznego sposobu składania deklaracji. Deklaracja znajduje się na stronie Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego
  • W formie papierowej – wypełniony dokument można złożyć osobiście w Urzędzie Gminy Rudna, Plac Zwycięstwa 15, biuro podawcze – pokój nr 14 bądź wysłać za pośrednictwem poczty na adres: Urząd Gminy Rudna, Plac Zwycięstwa 15, 59-305 Rudna.

Obowiązek złożenia deklaracji jest nałożony ustawowo i za jego niewypełnienie w terminie grozi grzywna.

W przypadku jakichkolwiek pytań i wątpliwości, więcej informacji można uzyskać w Referacie Ochrony Środowiska, Gospodarki Wodnej, Rolnictwa i Leśnictwa, pod nr tel. 76-74-92-126.

Przykłady wypełnionych deklaracji:

emisyjność budynków – DEKLARACJA I

emisyjność budynków – DEKLARACJA II

emisyjność budynków – DEKLARACJA III

emisyjność budynków – DEKLARACJA IV