Zbliżają się terminy płatności podatków, które należy uiszczać w Urzędzie Gminy w Rudnej. Sprawdź, kiedy należy wpłacić konkretne raty.

Referat ds. Budżetu, Podatków i Opłat Urzędu Gminy w Rudnej przypomina o konieczności dokonywania opłat podatkowych. 15 września 2022 roku upływa termin płatności III raty podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od nieruchomości od osób fizycznych oraz podatku od środków transportowych.

– Do 30 września 2022 roku z kolei należy uiścić III ratę opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. Dotyczy ona m.in., przedsiębiorców prowadzących sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu oraz poza miejscem sprzedaży.

Ww. wpłat można dokonywać na rachunek bankowy nr 51 8669 0001 2015 0151 6397 0025 oraz w kasie urzędu przy pl. Zwycięstwa 16/2.

Urzędnicy przypominają również, że opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi uiszcza się z dołu, bez wezwania, w terminie do 30 dnia każdego miesiąca na indywidualny rachunek bankowy lub w kasie urzędu. Wyjątek stanowi luty, w którym terminem płatności jest 28 dzień tego miesiąca.

W przypadku niedokonania wpłat w terminie wszczęte zostanie postępowanie upominawcze (koszty upomnienia zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z 5 stycznia 2021 r. w sprawie wysokości kosztów upomnienia doręczanego zobowiązanemu przed wszczęciem egzekucji administracyjnej Dz. U. z 2021 r. poz. 67 wynoszą 16,00 zł), a w przypadku braku jego skuteczności zostanie wszczęte postępowanie egzekucyjne, którego koszty zgodnie z ustawą o postępowaniu egzekucyjnym w administracji ustalone zostały w art. 64 ww. ustawy (Organ egzekucyjny pobiera opłatę manipulacyjną za wszczęcie postępowania egzekucyjnego dotyczącego należności pieniężnej. Opłata manipulacyjna wynosi 40 zł, a w przypadku wszczęcia egzekucji administracyjnej opłata ulega podwyższeniu i wynosi 100 zł).

Szczegółowe informacje dotyczące podatków można uzyskać w Referacie ds. Budżetu, Podatków i Opłat, tel. 76 749 21 13, 76 749 21 20.