Zbliżają się terminy płatności podatków, które należy uiszczać w Urzędzie Gminy. Sprawdź, kiedy należy wpłacić raty.

Referat ds. Budżetu, Podatków i Opłat przypomina o konieczności dokonywania opłat podatkowych. 15 września 2023 roku upływa termin płatności III raty podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od nieruchomości od osób fizycznych.

Do dnia 30 września 2023 roku należy uiścić III ratę opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. Dotyczy ona m.in., przedsiębiorców prowadzących sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu oraz poza miejscem sprzedaży.

Ww. wpłat należy dokonywać na rachunek bankowy Gminy Rudna nr 51 8669 0001 2015 0151 6397 0025 lub w kasie Urzędu Gminy przy ul. Pl. Zwycięstwa 16/2.

Urzędnicy przypominają również, że opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi uiszcza się z dołu, bez wezwania, w terminie do 30 dnia każdego miesiąca na indywidualny rachunek bankowy lub w kasie urzędu.

Szczegółowe informacje dotyczące podatków można uzyskać w Referacie ds. Budżetu, Podatków i Opłat, tel. 76 749 21 13, 76 749 21 20.