Zbliżają się terminy płatności podatków, które należy uiszczać w Urzędzie Gminy w Rudnej. Sprawdź, kiedy należy wpłacić konkretne raty.

Referat ds. Budżetu, Podatków i Opłat Urzędu Gminy w Rudnej przypomina o konieczności dokonywania opłat podatkowych. 15 września 2021 roku upływa termin płatności III raty podatku rolnego, podatku leśnego oraz podatku od nieruchomości od osób fizycznych. Do tego samego dnia należy opłacić także II ratę podatku od środków transportowych.

Do 30 września 2021 roku z kolei należy uiścić III ratę opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. Dotyczy ona m.in. przedsiębiorców prowadzących sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu oraz poza miejscem sprzedaży.

Urzędnicy przypominają również, że opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi uiszcza się z dołu, bez wezwania, w terminie do 30 dnia każdego miesiąca. Wyjątek stanowi luty, w którym terminem płatności jest 28 dzień tego miesiąca.

Szczegółowe informacje dotyczące podatków można uzyskać w Referacie ds. Budżetu, Podatków i Opłat, tel. 76 749 21 16.