Ważne dla mieszkańców gminy Rudna uchwały nie zostały podjęte. Zabrakło kworum. Na sesję przyszło …5. z 15. radnych. Usprawiedliwienia złożyło kilkoro.

W czwartek na sesji Rady Gminy Rudna miały zapaść ważne dla mieszkańców uchwały. Między innymi w sprawie kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku oraz świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych lub żywności oraz określenia zasad zwrotu wydatków na świadczenia w formie posiłku
dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.

Kolejny ważny projekt uchwały dotyczył ustalenia wysokości opłaty za korzystanie ze Żłobka Gminnego w Rudnej oraz maksymalnej opłaty za wyżywienie dziecka w żłobku. Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla rozbudowy obiektu unieszkodliwienia odpadów wydobywczych „Żelazny Most” w granicach administracyjnych gminy Rudna to także kolejny ważny temat dla mieszkańców gminy.

Niestety zabrakło radnych do podjęcia uchwał. Rada Gminy składa się z 15. radnych na sesję przyszło 5. Tylko kilkoro powiadomiło wcześniej o swojej planowanej nieobecności. Pozostali nie przyszli i nie powiadomili o tym wcześniej.

– Nie pamiętam takiej sytuacji. Drugą kadencje jestem radnym. Nie było sesji bez kworum. Myślę, że powodem nieobecności radnych na dzisiejszej sesji jest stan ich zdrowia. Dużo ludzi choruje – mówi Zdzisław Lipiszczak radny.

Jan Kozak wiceprzewodniczący Rady Gminy Rudna rozpoczął sesję. Przez 15 minut wszyscy zebrani w sali konferencyjnej czekali na ewentualnych spóźnionych radnych. Po 15 minutach sesja została zamknięta i wyznaczono nowy termin. 27 lutego po raz kolejny radni spotkają się, aby podjąć ważne dla mieszkańców uchwały.

W porządku obrad na sesję były projekty uchwał:

 1. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Rudna (inicjatywa uchwałodawcza Wójta..
 2. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Rudna na 2023 rok (inicjatywa uchwałodawcza Wójta).
 3. Podjęcie uchwały w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w budżecie gminy (inicjatywa uchwałodawcza Wójta).
 4. Podjęcie uchwały w sprawie zarządzenia poboru inkasa podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego od osób fizycznych oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso (inicjatywa uchwałodawcza Wójta)..
 5. Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia Gminie Rudna realizacji zadania pn.: „Zagospodarowanie klombu w drodze wojewódzkiej” oraz udzielenia pomocy rzeczowej dla Województwa Dolnośląskiego od Gminy Rudna w latach 2023-2025 (inicjatywa uchwałodawcza Wójta)..
 6. Podjęcie uchwały w sprawie kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku oraz świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych lub żywności oraz określenia zasad zwrotu wydatków na świadczenia w formie posiłku dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 (inicjatywa uchwałodawcza Wójta).
 7. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia wysokości opłaty za korzystanie ze Żłobka Gminnego w Rudnej oraz maksymalnej opłaty za wyżywienie dziecka w żłobku (inicjatywa uchwałodawcza Wójta).
 8. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia zasad i trybu udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków
  lub znajdującym się w Gminnej Ewidencji Zabytków Gminy Rudna (inicjatywa uchwałodawcza Wójta).
 9. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla rozbudowy obiektu unieszkodliwienia odpadów wydobywczych „Żelazny Most” w granicach administracyjnych gminy Rudna (inicjatywa uchwałodawcza Wójta).
 10. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia dotacji przedmiotowej dla zakładu budżetowego (inicjatywa uchwałodawcza Wójta).