Z dniem 31.12.2020 r. Gmina Rudna wypłaciła pierwsze Granty dla mieszkańców z terenu gminy Rudna
w ramach Projektu pn.: „Poprawa efektywności energetycznej poprzez wymianę wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie Gmin Legnicko Głogowskiego Obszaru Interwencji”.

Z dotacji w ramach ww. Projektu skorzystały 72 gospodarstwa domowe.

Łączna kwota wypłaconych dotacji z tytułu zakupu ekologicznych źródeł ciepła to 844 694,76 zł.

W ramach ww. Programu wyeliminowano z terenu gminy Rudna wysokoemisyjne źródła ciepła w ilości 72 sztuk.

W zamian za zlikwidowanie ww. nieefektywnych źródeł ciepła zakupiono:

1) piece gazowe w ilości 49 szt.

2) pompy ciepła w ilości 10 szt.

3) kotły na pellet w ilości 10 szt.

4) dwa piece elektryczne wraz z fotowoltaiką

5) jeden hybrydowy system grzewczy.

Jeszcze w pierwszym kwartale bieżącego roku Gmina Rudna ogłosi dla mieszkańców kolejny Konkurs Grantowy na wymianę wysokoemisyjnych źródeł ciepła, niespełniających norm unijnych.

O dotacje ubiegać się będą mogli właściciele nieruchomości z terenu gminy Rudna, którzy zdecydują się na nowe źródło ogrzewania, inne niż piece węglowe (uwaga: piece na ekogroszek i piece posiadające wymienne lub wysuwane ruszta nie będą podlegały dotacji).

Maksymalne wsparcie będzie mogło wynieść do 70% wartości inwestycji, jednak nie więcej niż 20.000,00 złotych na jedno gospodarstwo.

Przypominamy, że powyższe jest efektem  podpisanego Porozumienia intencyjnego przez Gminę Rudna oraz  Gminy: Ścinawa, Chocianów, Prochowice i Gminę Miejską Lubin w sprawie współpracy dotyczącej opracowania wspólnej dokumentacji aplikacyjnej o dofinansowanie Projektu pn.: Poprawa efektywności energetycznej poprzez wymianę wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie Gmin Legnicko Głogowskiego Obszaru Interwencji”, a następnie złożonego wspólnego wniosku do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego o dofinansowanie ww. Projektu Grantowego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020, Działanie 3.3  „Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym” Poddziałanie 3.3.1 OSI „Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym – konkurs horyzontalny OSI”, Typ 3.3 e Modernizacja systemów grzewczych i odnawialne źródła energii – projekty dotyczące zwalczania emisji kominowej.

Dzięki udziałowi w konkursie i jego pozytywnym rozstrzygnięciu przez Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego, pięć wymienionych wyżej samorządów uzyskało wsparcie łącznie na poziomie ok. 16 mln złotych, z czego ok. 4 mln złotych otrzymała Gmina Rudna, a tak naprawdę mieszkańcy i właściciele nieruchomości na jej terenie.

W 2021 roku Gmina Rudna przeznaczyła na piecowe granty kwotę ponad 3 mln złotych, taka kwota zapisana jest w budżecie gminy.

Dodatkowo uprzejmie nadmienia się, że każda zgłoszona do konkursu inwestycja, zgodnie z wymogami, musi posiadać uproszczony audyt energetyczny. Na stronie internetowej Gminy Rudna jest dostępna lista audytorów, którzy będą przygotowywali uproszczone audyty energetyczne dla zgłaszanych inwestycji. To Grantobiorca, czyli osoba wnioskująca o wsparcie na wyminę źródła ciepła będzie zobowiązana wybrać audytora z listy rekomendowanej oraz opłaci jego pracę. Koszt pracy audytora jest kosztem kwalifikowalnym i podlegać będzie również refundacji.