Mieszkańcy Gminy Rudna, którzy chorują przewlekle i wymagają leczenia farmakologicznego, mogą otrzymać pomoc finansową na zakup leków. Program realizowany jest przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rudnej.

W ramach programu przyznawana jest pomoc finansowa w formie zasiłku celowego, którego wysokość ustalana jest na podstawie wartości leków wypisanych na recepcie.

Kryterium dochodowe, które uprawnia do skorzystania ze świadczenia wynosi:

  • 1752,50 zł dla osoby samotnie gospodarującej
  • 1320,00 zł na osobę w rodzinie

Mieszkańcy gminy mogą liczyć na pomoc finansową w wysokości:

  • 200 zł dla osoby samotnie gospodarującej i rodziny, w której jest jedna osoba uprawniona
  • 300 zł dla rodziny, w której są dwie i więcej osób uprawnionych

Jak ubiegać się o pomoc finansową na zakup leków?

Pomoc finansowa będzie udzielana na bazie pozytywnego rozpatrzenia złożonego wniosku. Wniosek do pobrania dostępny jest TUTAJ.

Dokumenty, które należy dołączyć do wniosku:

  • dokumenty potwierdzające wysokość dochodu osoby ubiegającej się o świadczenie, a w przypadku osoby w rodzinie – dokumenty potwierdzające wysokość dochodów rodziny (Dochód ustala się zgodnie z przepisami ustawy o pomocy społecznej.)
  • zaświadczenie lekarskie potwierdzające chorobę przewlekłą
  • kopie recept lub wydruki e-recept wystawionych na osobę uprawnioną, które obejmują leki związane z chorobą wraz z ustaloną ich wartością
  • kopie faktur zakupu leków, na które osoba otrzymała pomoc (w przypadku ubiegania się o pomoc po raz kolejny)

Wydanie decyzji o przyznaniu pomocy finansowej poprzedzone jest rodzinnym wywiadem środowiskowym. Pracownicy GOPS przeprowadzają wywiad w miejscu zamieszkania osoby ubiegającej się o pomoc.

Szczegółowych informacji o programie udzielają pracownicy socjalni w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rudnej lub telefonicznie: 76 847 90 26, 76 847 90 27 lub 76 847 90 32.

Wszystkie potrzebne informacje można również znaleźć na stronie gops.rudna.pl, w zakładce „Pomoc finansowa na leki” – TUTAJ.