Gmina Rudna skorzystała z dofinansowania Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag.

Z programu skorzystało 13 rolników z terenu naszej gminy oddając łącznie 21,492 tony odpadów.

Koszt zadania wyniósł  10 096,94 zł. Udzielona pomoc stanowi pomoc de minimis w rolnictwie.

Przypomnijmy, że kwota dofinansowania nie mogła przekroczyć iloczynu 500 zł i wyrażonej w Mg masy odpadów unieszkodliwionych lub poddanych odzyskowi w ramach przedsięwzięcia. Z programu skorzystali rolnicy, którzy wcześniej zadeklarowali chęć udziału w tym programie.