15 lipca 2022 r. weszły w życie zmiany w programie „Czyste Powietrze +”, korzystne dla beneficjentów programu. Teraz osoby ubiegające się o dotację na wymianę starego pieca (tzw. kopciucha), będą mogły uzyskać pieniądze jeszcze przed rozpoczęciem prac remontowych.

Do tej pory Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wypłacały dofinansowanie w ramach Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze +” po realizacji prac zgłoszonych we wniosku. Jedynym ułatwieniem była możliwość rozliczania się z wykonanej inwestycji etapami.

Od 15 lipca 2022 r. wprowadzono zmiany, umożliwiając beneficjentom pozyskanie nawet 50% przyznanej wartości dotacji w formie tzw. prefinansowania.

Dla kogo prefinansowanie w programie „Czyste Powietrze +”?

Prefinansowanie będzie należało się wnioskodawcom, którzy kwalifikują się do podwyższonego i najwyższego poziomu dofinansowania, tj.:

  • osobom z miesięcznym dochodem na poziomie 2 189 zł w przypadku gospodarstw jednoosobowych oraz 1 564 zł na osobę w gospodarstwach wieloosobowych, którym przysługuje podwyższony poziom dofinansowania (do 37 tys. zł)
  • osobom z miesięcznym dochodem nieprzekraczającym 1 260 zł w przypadku gospodarstw domowych jednoosobowych oraz 900 zł na osobę w gospodarstwach wieloosobowych, którym przysługuje najwyższy poziom dofinansowania (do 59 tys. zł)

Warunki wypłaty prefinansowania

Warunkiem wypłaty prefinansowanych kosztów jest przesłanie wraz z wnioskiem o uzyskanie dofinansowania umowy zawartej z wykonawcą na przeprowadzenie konkretnych prac. Wnioskodawca w zależności od planowanego zakresu inwestycji może podpisać do trzech umów z wykonawcami. Umowy mogą zostać dostarczone na etapie uzupełniania wniosku, na                            co wnioskodawca ma 10 dni roboczych.

Prefinansowanie w wysokości do 50% najwyższej możliwej wysokości dotacji, która przypada dla danego wykonawcy, będzie wypłacane bezpośrednio na jego konto, zgodnie z maksymalnymi poziomami dofinansowania oraz warunkami programu.

Jak uzyskać prefinansowanie w programie „Czyste Powietrze +”?

Aby uzyskać prefinansowanie, wniosek wraz z dokumentami należy złożyć za pośrednictwem Generatora Wniosków Dofinansowania, z możliwością podpisania wniosku elektronicznie za pomocą profilu zaufanego. Jeśli wnioskodawca nie dysponuje profilem zaufanym, po przesłaniu elektronicznej wersji wniosku, musi wydrukować formularz, podpisać go ręcznie i przesłać pocztą na adres: Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska we Wrocławiu Oddział w Legnicy, ul. Okrzei 16, 59-220 Legnica lub przekazać do punktu informacyjno-konsultacyjnego w Urzędzie Gminy Rudna.

Formularz wniosku o dofinansowanie zostanie poszerzony o dodatkowe warunki związane z prefinansowaniem, jeśli wnioskodawca zadeklaruje chęć skorzystania z tego finansowego udogodnienia.

Czas rozpatrywania wniosków

Czas rozpatrywania wniosku dotyczącego prefinansowania ma trwać do 14 dni. Następnie w ciągu dwóch tygodni od zawarcia umowy z beneficjentem, na konto wykonawcy wpłynie 50% przyznanej wartości dotacji, jako część jego wynagrodzenia.

Po finalizacji przedsięwzięcia beneficjent powinien:

  • złożyć końcowy wniosek o płatność, zawierający ostateczną fakturę,
  • dostarczyć protokół odbioru dokumentujący wykonanie całości prac,
  • uregulować pozostałą płatność.

Wypłata dotacji powinna nastąpić w terminie do 30 dni od daty złożenia wniosku.

Więcej informacji na ten temat można uzyskać na stronie internetowej programu „Czyste Powietrze +” (TUTAJ) lub w Punkcie Konsultacyjnym w Urzędzie Gminy Rudna, który mieści się na II piętrze w pokoju nr 207, tel. 76 74 92 133.