Informujemy, iż Gmina Rudna zobowiązana jest do monitorowania utrzymania efektów projektu „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym” przez okres 2 lat od zakończenia projektu poprzez nałożenie na rodziców/opiekunów prawnych oraz pełnoletnich uczniów obowiązku składania oświadczenia w określonym terminie o posiadaniu i użytkowaniu otrzymanego sprzętu komputerowego.

Rozliczenie wniosku w ramach projektu – „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR”: wniosek został zatwierdzony przez Grantodawcę dnia 28 kwietnia 2023 r. Ostatecznie w ramach realizacji projektu zakupiono:

– 305 szt. laptopów,

– 40 szt. komputerów stacjonarnych,

– 22 szt. tabletów.

Terminy złożenia oświadczeń:
a)     I termin w okresie 01.09.2023 r. – 28.10.2023 r.
b)     II termin w okresie 01.03.2024 r. – 28.04.2024 r.

c)     III termin w okresie 01.09.2024 r. – 28.10.2024 r.
d)     IV termin w okresie 01.03.2025 r. – 28.04.2025 r.

Oświadczenie dotyczące trwałości projektu możesz pobrać: TUTAJ

Oświadczenia należy dostarczać do Referatu Oświaty, Zdrowia. Kultury, Sportu i Turystyki, pokój
nr 210 bądź przesłać na adres email: grantyppgr@rudna.pl.

Będziemy Państwa na bieżąco informować o konieczności złożenia ww. oświadczenia.

Projekt grantowy pn. Cyfrowa Gmina – „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR” realizowany w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020
Oś Priorytetowa V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU Działanie 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia. Podstawą opracowania procedury monitorowania jest § 4 ust. 9 Regulaminu Konkursu.