W ramach Programu Badań Statystycznych Statystyki Publicznej na terenie całego kraju przeprowadzane są badania ankietowe:
– rolnicze,
– gospodarstw domowych,
– cen towarów i usług konsumpcyjnych oraz
– cen targowiskowych ważniejszych produktów rolnych.

Za ich realizację i koordynację na terenie naszego województwa odpowiada Urząd Statystyczny we Wrocławiu.

Badania ankietowe są badaniami reprezentacyjnymi, czyli przeprowadzanymi
w wylosowanych gospodarstwach domowych lub rolnych. Uczestnicy badania stają się reprezentantami całej zbiorowości.
O tym, że zostaliśmy wylosowani do badania jesteśmy zazwyczaj informowani listownie (list Prezesa GUS).
Ankieterzy kontaktują się z respondentami osobiście – odwiedzając ich w domach lub nawiązując kontakt telefoniczny.

JAK ROZPOZNAĆ ANKIETERA?
Każdy ankieter posiada legitymację służbową, ma obowiązek wylegitymować się na prośbę respondenta w celu potwierdzenia swojej tożsamości.

Uwaga:
Ankieter nie prosi o okazanie dokumentów, nie zbiera pieniędzy

i nie prosi o dokonanie jakiejkolwiek wpłaty na rachunek bankowy, nie pyta także o numer Państwa konta.

W JAKI SPOSÓB SPRAWDZIĆ ANKIETERA?
Ankieter posiada oryginalne upoważnienie do prowadzenia badań ankietowych. Upoważnienie zawiera podpis dyrektora i pieczęć Urzędu Statystycznego.

Tożsamość ankieterów można sprawdzić na stronie GUS
https://badania-ankietowe.stat.gov.pl/sprawdz-tozsamosc-ankietera
a także potwierdzić dzwoniąc do Urzędu Statystycznego we Wrocławiu
w godzinach 7.30-15.00:
     

Urząd Statystyczny we  Wrocławiu

Oddział w Jeleniej Górze
Oddział w Legnicy
Oddział w Wałbrzychu

71 371 63 33
71 371 63 89
75 642 40 34
76 866 52 47
74 886 92 19

Szczegółowe informacje na temat badań ankietowych i sieci ankieterskiej znajdują się
na stronie internetowej Głównego Urzędu Statystycznego:

https://badania-ankietowe.stat.gov.pl/sprawdz-tozsamosc-ankietera

https://badania-ankietowe.stat.gov.pl/spis-badan