Wyciągi z rejestru złożonych wniosków przesłanych przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu

 

„Czyste Powietrze” to kompleksowy program dotacyjny Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, którego celem jest poprawa jakości powietrza, zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę starych nieefektywnych źródeł ciepła oraz poprawę efektywności energetycznej jednorodzinnych budynków mieszkalnych, posiadających wyodrębnioną księgę wieczystą.

Wnioski o dofinansowanie w ramach ww. Programu, na podstawie zawartego Porozumienia pomiędzy Gminą Rudna a Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu, można składać w Urzędzie Gminy Rudna.

Koszty kwalifikowane oraz maksymalne dotacje dla poszczególnych kategorii kosztów kwalifikowanych przedstawia tabela nr 1.

Tabela nr 1.

*dotyczy budynków, które nie są podłączone do sieci dystrybucji gazu
źródło: opracowanie własne na podstawie https://czystepowietrze.gov.pl/wez-dofinansowanie/na-co-i-ile

 

Przy wymianie nieefektywnych źródeł ciepła zachęcamy również do korzystania z listy zielonych urządzeń i materiałów (ZUM) dostępnej pod linkiem: https://lista-zum.ios.edu.pl, które spełniają wymagania techniczne określone w Programie Priorytetowym „Czyste Powietrze”.

Szczegółowe informacje na temat projektu można uzyskać na stronie internetowej https://czystepowietrze.gov.pl/, pod numerami telefonów: 76 74 92 133, 76 74 92 126 oraz
w Punkcie Konsultacyjnym Urzędu Gminy Rudna na II piętrze w pokoju nr 207 w dniach:

Poniedziałek: 9:00 – 11:00

Wtorek: 13:00 – 15:00

Środa: 9:00 – 11:00

Czwartek: 13:00 – 15:00

Piątek: 13:00 – 15:00

 

Osoby zainteresowane ubieganiem się o wsparcie w ramach Programu „Czyste Powietrze” proszone są o wcześniejsze ustalenie wizyt z pracownikami urzędu pod ww. numerami telefonów.

Do złożenia wniosku w Punkcie Konsultacyjno – Informacyjnym w Urzędzie Gminy Rudna potrzebne będą następujące informacje/ dokumenty:

– numer Księgi Wieczystej nieruchomości, na której planowana jest inwestycja i pozyskanie dofinansowania; w szczególnych przypadkach braku właściciela lub braku ujawnienia
w księdze wieczystej zmiany może to być akt notarialny/akt zgonu / akt małżeństwa,

– numer PESEL właściciela nieruchomości (wnioskodawcy) i/lub numer NIP (w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej)

– numer rachunku bankowego do wypłaty dofinansowania (tylko polskie rachunki prowadzone w zł.),

– rok wydania pozwolenia na budowę budynku lub zgłoszenia użytkowania budynku,

– powierzchnia całkowita budynku/lokalu mieszkalnego (m²),

– faktury na wydatki poniesione (jeżeli są już w posiadaniu w celu ustalenia daty rozpoczęcia inwestycji),

– ostatni formularz PIT,

– zaświadczenie wydane przez GOPS określające przeciętny miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego wnioskodawcy – w przypadku ubiegania się o podwyższony poziom dofinansowania,

– w przypadku prowadzenia gospodarstwa rolnego, liczba ha przeliczeniowych (najlepiej zabrać ze sobą decyzję podatkową, ponieważ tam widnieje taka informacja),

– w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej – powierzchnia przeznaczona pod prowadzenie tej działalności.

 

Łączną liczbę wniosków złożonych za pośrednictwem Gminnego Punktu Konsultacyjnego Programu „Czyste Powietrze” to 151 sztuk od 2019 r. przedstawia poniższa tabela nr 2.

Tabela nr 2.

źródło: opracowanie własne

 

Tabela nr 3. Łączna liczba wniosków złożona do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska – stan na dzień 31.03.2024 r.


źródło: https://wfosigw.wroclaw.pl/bip/raporty