Gmina Rudna zaprasza do zapoznania się z projektem dokumentu pn.:Program Ochrony Środowiska dla Gminy Rudna na lata 2022-2025 z perspektywą na lata 2026-2029”.

Projekt „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Rudna na lata 2022-2025 z perspektywą na lata 2026-2029” podlega procedurze udziału społeczeństwa, zgodnie z zapisami ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.

W związku z powyższym wszyscy zainteresowani mają możliwość zapoznania się z projektem: „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Rudna na lata 2022-2025 z perspektywą na lata 2026-2029”, który znajduje się i jest dostępny do wglądu w siedzibie Urzędu Gminy Rudna przy ul. Plac Zwycięstwa 15, pokój 208, od poniedziałku do piątku, w godz. 730 do 1530 lub na stronie internetowej www.biprudna.pl w zakładce Informacje o środowisku/Program Ochrony Środowiska.

Uwagi i wnioski można składać w terminie 21 dni – od dnia 29 marca 2023 r. do 19 kwietnia 2023 r. (włącznie),w formie pisemnej – na adres: Urzędu Gminy Rudna, Plac Zwycięstwa 15, 59-305 Rudna, w formie ustnej – do protokołu – w siedzibie Urzędu Gminy Rudna, pokój nr 208 r., od poniedziałku do piątku, w godz. 730 do 1530 oraz za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym na e-mail: sekretariat@rudna.pl lub za pomocą platformy ePUAP.