Bezzwrotna dotacja, finansowe wsparcie pomostowe przez 12 m-cy i bezpłatne szkolenia – to pomoc, na którą mogą liczyć uczestniczki projektu „Przedsiębiorcze kobiety 3.0”. Projekt skierowany jest do pań, które skończyły 30 lat i mieszkają na terenie województwa dolnośląskiego.

Projekt realizowany jest od 16.05.2021r. do 31.03.2023 r. przez  Centrum Doradztwa i Szkoleń Europrojekt w ramach Osi Priorytetowej 8 Rynek pracy, Działania 8.3 Samozatrudnienie, przedsiębiorczość oraz tworzenie nowych miejsc pracy Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020.

W ramach projektu uczestniczkom oferowane są:

  • bezzwrotne DOTACJE na założenie własnej firmy w wysokości do 23 050,00zł – bez poręczycieli,
  • wsparcie pomostowe finansowe w wysokości do 2000,00  przez 12 m-cy prowadzenia firmy,
  • bezpłatne wsparcie szkoleniowe z zakresu zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej.

Projekt adresowany jest kobiet po 30 roku życia zamieszkujących (w rozumieniu KC) na terenie Dolnego Śląska:

  • pozostających bez zatrudnienia w tym szczególnej sytuacji na rynku pracy ( kobiety 50+, niepełnosprawne, długotrwale bezrobotne, z niskimi kwalifikacjami);
  • imigrantek/reemigrantek;
  • ubogich pracujących;
  • zatrudnionych na umowach krótkoterminowych i cywilno-prawnych, których miesięczne zarobki nie przekraczają 120% wysokości minimalnego wynagrodzenia;
  • odchodzących z rolnictwa .

Rekrutacja do projektu jest prowadzona od lipca 2021r.

Więcej informacji na stronie internetowej: www.przedsiebiorczekobiety3.eu