Zasady oraz wniosek o przyznanie stypendium są dostępne na stronie internetowej http://bip.rudna.pl/ w zakładce Oświata, Kultura – Stypendia naukowe.

Wniosek o przyznanie stypendium dla uczniów i absolwentów szkół podstawowych należy składać do 14 czerwca 2024 r. w Urzędzie Gminy Rudna.

Termin składania wniosków o przyznanie stypendium dla uczniów i absolwentów szkół ponadpodstawowych upływa 15 lipca 2024 r.

Zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Rudna Nr LIX/425/2023 o stypendium Wójta może ubiegać się uczeń lub absolwent szkoły podstawowej pobierający naukę na terenie gminy Rudna, który w roku szkolnym za który składany jest wniosek, spełnił kryteria:
1) w klasie IV uzyskał średnią ocen z przedmiotów, co najmniej 5,2;
2) w klasie V-VIII uzyskał średnią ocen z przedmiotów, co najmniej 5,0 i uzyskał wzorową ocenę z zachowania.

Uczniowie o niższej średniej, 4,75 również mogą ubiegać się o stypendium. Poza uzyskaniem średniej z przedmiotów 4,75 ważna jest także ocena z zachowania, która powinna być co najmniej bardzo dobra. Kolejny ważny warunek do spełnienia przez ucznia to osiągnięcia w konkursach i olimpiadach na szczeblach wojewódzkim, ogólnopolskim i międzynarodowym.
Uczniowie , którzy kończą naukę w klasie VIII mogą otrzymać nagrodę, którą przyznaje się na wniosek dyrektora szkoły. Zgodnie z uchwałą uczeń musi spełnić kilka warunków:
1) aktywnie uczestniczy w życiu społeczności szkolnej lub działa na rzecz innych uczniów i osób, w szczególności: w samorządzie szkolnym, wolontariacie;
2) uzyskał średnią ocen nie niższą niż 4,75 i posiada co najmniej bardzo dobrą ocenę z zachowania;
3) zajął w konkurencjach indywidualnych w danym roku szkolnym na szczeblu wojewódzkim I-III miejsce, ogólnopolskim I-X miejsce, międzynarodowym I-XV miejsce w konkursach, olimpiadach interdyscyplinarnych lub przedmiotowych;
4) uzyskał najwyższy wynik na egzaminie ósmoklasisty;
5) promuje swoimi osiągnięciami szkołę oraz gminę Rudna w regionie, województwie lub kraju.

Do wniosku należy załączyć:

1) zaświadczenie ze szkoły, zawierające informację o średniej ocen oraz ocenie z zachowania;

2) w przypadku ubiegania się o stypendium przez laureatów olimpiad/konkursów interdyscyplinarnych lub przedmiotowych należy przedłożyć dokumenty potwierdzające osiągnięcia.