Ptasia grypa to niezwykle zakaźna i zaraźliwa choroba wirusowa drobiu, która może powodować śmiertelność do 100%. Hodowcom i właścicielom drobiu zaleca się wprowadzenie środków ostrożności i stosowanie się do zaleceń Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska we Wrocławiu.

Ptasia grypa atakuje hodowle drobiu w różnych stronach naszego kraju. Na zakażenie wirusami grypy podatne są prawie wszystkie gatunki ptaków zarówno domowych (drób), jak i dzikich wolno żyjących. Aby zabezpieczyć domowe ptactwo przed chorobą, która doprowadzić może do utraty całej hodowli, Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska we Wrocławiu apeluje do mieszkańców gminy Rudna o niezwłoczne zgłaszanie do odpowiednich instytucji przypadków zwiększonej śmiertelności dzikich ptaków, zwłaszcza padłych ptaków wodnych oraz drapieżników (np. myszołów zwyczajny), a także masowych padnięć innych ptaków.

Niezwłocznie o w/w przypadkach należy powiadomić Powiatowego Lekarza Weterynarii, najbliższy podmiot świadczący usługi z zakresu medycyny weterynaryjnych, Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego lub Policję.

– Działanie to jest istotne ze względu na to, że główną przyczyną rozprzestrzeniania się wirusa „ptasiej grypy” są zarażone dzikie ptaki, które w związku z wiosenną migracją na tereny lęgowe mogą w najbliższym okresie masowo pojawić się w różnych rejonach województwa dolnośląskiego, w tym również na terenie gminy Rudna – mówi Emilia Lis Referat Ochrony Środowiska, Gospodarki Wodnej, Rolnictwa i Leśnictwa UG Rudna. – Dzikie ptaki mogą pojawiać się w rejonach większych zbiorników wodnych, dolin rzecznych lub stawów hodowlanych, których większość objęta jest ochroną prawną, jako tzw. ptasie obszary Natura 2000 czy użytek ekologiczny „Naroczycki Łęg” – dodaje Emilia Lis.

Urzędnicy apelują do hodowców i osób posiadających drób, aby bez istotnego powodu nie wchodzić na tereny grupowania się migrujących ptaków i miejsc ich lęgów.