Pszok-ilustracjaPunkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) to miejsce, w którym właściciele nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Rudna mogą bezpłatnie zostawić wytwarzane przez siebie, selektywnie zebrane odpady.

PSZOK prowadzony jest przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Rudnej, zlokalizowany przy ul. Witosa, odbiera w ramach uiszczanej opłaty z tytułu odbioru i zagospodarowania odpadów:

 • papier i tekturę,
 • szkło, metale, tworzywa sztuczne,
 • opakowania wielkomateriałowe,
 • bioodpady, odpady odzież i tekstylia,
 • zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
 • zużyte baterie i akumulatory,
 • zużyte opony (stanowiące odpady komunalne),
 • chemikalia, meble i odpady wielkogabarytowe,
 • odpady remontowe i budowlane,
 • odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstałych w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych i prowadzenia
 • monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności igieł i strzykawek.

Do PSZOK nie będą przyjmowane:

 • odpady zmieszane
 • żużle, popioły
 • szyby samochodowe i części samochodowe
 • odpady budowlane i rozbiórkowe zawierające azbest, papę, smołę i inne odpady niebezpieczne
 • odpady niewłaściwie zabezpieczone, np. w pękniętych, uszkodzonych, zniszczonych, zdeformowanych opakowaniach, a także te, w przypadku których niemożliwa jest identyfikacja.

Ponadto pozostałości po odpadach płynnych powinny się znajdować w oryginalnych opakowaniach zawierających czytelną etykietę umożliwiającą jednoznaczną identyfikację rodzaju odpadu oraz nie mogą być zanieczyszczone innymi substancjami niebezpiecznymi.

Do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, nie będą przyjmowane również bioodpady pochodzące z nieruchomości jednorodzinnych, których właściciele zadeklarowali kompostowanie.

Dopuszcza się przekazanie do PSZOK- u bioodpadów, powstałych na nieruchomościach jednorodzinnych, których jakość lub wielkość uniemożliwia prawidłowy proces kompostowania, takich jak:

a) rośliny porażone przez choroby i szkodniki, chwasty, liście zawierające duże ilości garbników,

b) grube gałęzie, igliwia, choinki, krzewy, konary, karpy drzew,

c) zużyte oleje i tłuszcze jadalne.

Godziny otwarcia punktu:

7.00- 15.00 każdy poniedziałek

10.00-15.00 każda środa

08.00-12.00 pierwsza sobota miesiąca.