Na wznowioną sesję rady Gminy Rudna przyszło 13. radnych. Uchwały przegłosowano jednogłośnie. Urzędnicy mają zatem podstawę do dalszych działań.

Radni dopisali, 13. przyszło na wznowioną w poniedziałek LV sesję Rady Gminy Rudna. Większość procedowanych uchwał podjęta została jednogłośnie. Jedynie w sprawach dotyczących zmian w wieloletniej prognozie finansowej i zmianach w budżecie na 2023 rok nie było zgodności. Za przyjęciem uchwał głosowało 10. radnych, przy trzech wstrzymujących się głosach.

Radni jednogłośnie nie wyrazili zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w budżecie gminy. Jednogłośnie podjęli także uchwały dotyczące: poboru inkasa podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego od osób fizycznych oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso. Zagospodarowanie klombu w drodze wojewódzkiej oraz udzielenia pomocy rzeczowej dla Województwa Dolnośląskiego od Gminy Rudna w latach 2023.

Kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku oraz świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych lub żywności oraz określenia zasad zwrotu wydatków na świadczenia w formie posiłku dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023. Ustalenia wysokości opłaty za korzystanie ze Żłobka Gminnego w Rudnej oraz maksymalnej opłaty za wyżywienie dziecka w żłobku.

Określenia zasad i trybu udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w Gminnej Ewidencji Zabytków Gminy Rudna. Przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla rozbudowy obiektu unieszkodliwienia odpadów wydobywczych „Żelazny Most” w granicach administracyjnych gminy Rudna. Dotacji przedmiotowej dla zakładu budżetowego.

Po przegłosowaniu uchwał, wójt gminy poinformował radnych o zadaniach realizowanych przez gminę, o inwestycjach rozpoczętych i tych na które ogłoszono przetarg.