Ogólnopolski program profilaktyki czerniaka realizowany jest w szkołach podstawowych w Rudnej i Chobieni. Jego głównym celem jest budowanie świadomości występowania czerniaka, odpowiedzialnych zachowań oraz prozdrowotnych postaw wśród młodzieży.

W ramach programu uczniowie poznają czynniki ryzyka oraz metody skutecznej profilaktyki. Skierowany jest do uczniów klas VII i VIII szkoły podstawowej. W ramach programu został opracowany scenariusz zajęć lekcyjnych przeznaczony na 1 godzinę lekcyjną wraz niezbędną obudową dydaktyczną – ulotka, plakat, materiały dla nauczyciela, film tematyczny.

Podczas zajęć uczniowie poznają złote zasady profilaktyki czerniaka, zdobędą umiejętność samobadania skóry oraz różnicowania zmian podejrzanych o charakter nowotworowy ze zwykłymi znamionami na podstawie zasady ABCDE:

  • A– asymetria (ang. asymetry) -zmiana kształtu znamienia z okrągłej na niesymetryczną,
  • B– brzegi, granica (ang. border) -nierówne, postrzępione brzegi znamienia,
  • C-czerwony, czarny lub niejednorodny kolor (ang. colour) zmiana w zabarwieniu znamienia: ściemnienie, rozjaśnienie, różne kolory w obrębie tego samego znamienia,
  • D-duży rozmiar, średnica znamienia (ang. diameter) -oceniepowinny być poddane wszelkie znamiona o wielkości powyżej 6 mm,
  • E-ewolucja (ang. evolving over time) -postępujące zmiany zachodzące w znamieniu.

 

Projekt realizowany jest na zaproszenie Studenckiego Koła Naukowego Onkoma działającego przy Klinice Gastroenterologii Onkologicznej w Narodowym Instytucie Onkologii im. Marii Skłodowskiej – Curie w Warszawie – Państwowego Instytutu Badawczego (SKN ONKOMA).