Referat ds. Budżetu, Podatków i Opłat prowadzi wszystkie sprawy związane z poborem i ewidencją podatków i opłat lokalnych oraz innych wpływów budżetowych (m.in. przygotowanie decyzji ustalających wysokość zobowiązań podatkowych, opracowywanie projektów uchwał w sprawie poboru podatków, opłat lokalnych i podatku rolnego, egzekucja zaległości z tytułu zobowiązań podatkowych, odroczenie terminów płatności czy rozłożenie na raty zobowiązań podatkowych).

Referat ds. Budżetu, Podatków i Opłat wykonuje okresowe sprawozdania z wykonania budżetu, analizy i prognozy finansowe. Sporządza ponadto wnioski dotyczące przebiegu realizacji dochodów i wydatków budżetowych oraz sytuacji finansowej gminy. Pracownicy referatu przygotowują projekty uchwał organów gminy w sprawie zmian w planie budżetu gminy. Prowadzą również obsługę kasową w kwestii sprzedaży znaków skarbowych, przyjmowania wpłat podatków i opłat stanowiących dochód budżetu gminy, zajmują się również naliczaniem opład za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Do zadań referatu należy całokształt spraw związanych z wypłatą wynagrodzeń pracownikom Urzędu Gminy (m.in. sporządzanie listy płac, prowadzenie rozliczeń z ZUS). Dodatkowo w referacie wydawane są zaświadczenia w sprawie posiadania gospodarstwa rolnego, dochodu z niego oraz zaświadczenia dotyczące zaległości podatkowych.

Kontakt:
Monika Regmunt
tel.: 76 749 21 15
email: mregmunt@rudna.pl
Pl. Zwycięstwa 15, 59-305 Rudna

oraz: Renata Śliwa, Małgorzata Serwin, Magdalena Gaweł, Jadwiga Gawron, Wiktoria Adamczyk
pokój nr 116, 117, 118, 119, 120

Martyna Chomiak, Karolina Rodewald
pokój nr 209