Wydział finansowy zapewnia prowadzenie rachunkowości Urzędu jako jednostki budżetowej, wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi oraz dokonywanie wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym. Wykonywanie wstępnej kontroli kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych. Nadzór nad sporządzaniem sprawozdań budżetowych, nadzór nad prawidłowością rozliczeń VAT. Sporządzanie sprawozdań finansowych, informacji, analiz w zakresie realizacji zadań. Zapewnienie terminowego regulowania zobowiązań. Współpraca z bankiem w zakresie bankowej obsługi budżetu.

Wydział finansowy składa się z dwóch referatów:

  1. Referat ds. Budżetu, Podatków i Opłat
  2. Referat ds. Księgowości Budżetowej

Kontakt:
tel.: 76 749 21 21

Referat ds. Budżetu, Podatków i Opłat

Referat ds. Budżetu, Podatków i Opłat prowadzi wszystkie sprawy związane z poborem i ewidencją podatków i opłat lokalnych oraz innych wpływów budżetowych (m.in. przygotowanie decyzji ustalające wysokość zobowiązań podatkowych, zajmuje się opracowywaniem projektów uchwał w sprawie poboru podatków, stawek podatkowych w podatku od nieruchomości, od środków transportowych i podatku rolnego, prowadzi egzekucja zaległości z tytułu zobowiązań podatkowych oraz przygotowuje decyzje w sprawie odroczenia terminów płatności i rozłożenia na raty zobowiązań podatkowych).

Referat ds. Budżetu, Podatków i Opłat zajmuję się sporządzaniem okresowych sprawozdań z wykonania budżetu, analiz i prognoz finansowych w zakresie dochodów gminy. Pracownicy referatu przygotowują projekty uchwał organów gminy w sprawie zmian w planie budżetu i wieloletniej prognozy finansowej. Prowadzą obsługę kasową wpłat podatków i opłat stanowiących dochód budżetu gminy, zajmują się również przyjmowaniem deklaracji w sprawie opłat za gospodarowania odpadami komunalnymi.

Kontakt:
76 7492 115

76 749 21 19 – wymiar podatku

76 749 21 13 – księgowanie wpłat z tytułu podatków

76 749 21 17 – kasa urzędu

76 749 21 20 – gospodarowanie odpadami

 

Referat ds. Księgowości Budżetowej

Referat ds. Księgowości Budżetowej zapewnia pełną obsługę finansowo-księgową działalności Urzędu Gminy (m.in. prowadzenie ksiąg rachunkowych, ewidencjonowanie operacji kasowych, bankowych i rozrachunków z budżetami, kontrahentami i pracownikami gminy). Do zadań Referatu należy prowadzenie rachunkowości budżetowej, czyli ewidencji dochodów i wydatków budżetu gminy.

Przygotowuje on także sprawozdania z realizacji dochodów i wydatków budżetowych oraz sporządza roczne bilanse. Odpowiada za wykonanie budżetu, prowadzenie analiz dochodów i wydatków gminy, prowadzenie rejestru zakupów i sprzedaży oraz rozliczeń w zakresie podatku Vat.

Referat sporządza miesięczne deklaracje w zakresie VAT i wykonuje przelewy w terminach ustalonych przepisami. Odpowiada za ewidencję składników majątkowych gminy oraz rozlicza inwentaryzację. Zajmuje się także regulowaniem zobowiązań gminy i lokowaniem wolnych środków gminy oraz prowadzeniem innych spraw zakresu finansów i rachunkowości wynikających z przepisów.

Do zadań referatu należy całokształt spraw związanych z wypłatą wynagrodzeń pracownikom Urzędu Gminy (m.in. sporządzanie listy płac, prowadzenie rozliczeń z ZUS, podatku dochodowego od osób fizycznych)

Kontakt:
tel.: 76 749 21 16
tel.: 76 749 21 21