Referat ds. Gospodarki Nieruchomościami, Przestrzennej i Spraw Komunalnych zajmuje się gospodarowaniem nieruchomościami gminnymi w formach trwałych i nietrwałych (organizowanie przetargów i zbywanie nieruchomości, przekazywanie nieruchomości, koordynacja – dzierżaw, użytkowania, zarządu i użyczenia).

W referacie opracowywany jest projekt gminnego planu zagospodarowania przestrzennego. Pracownicy referatu przyjmują wnioski, kompletują dane i materiały dotyczące tego planu. Przygotowują ponadto projekty uzgodnień i opinii związanych z zagospodarowaniem przestrzennym. Tutaj uzyskamy wypisy i wyrysy z miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Rudna.

Pracownicy ci m.in. – wydają decyzje o warunkach zabudowy, decyzje ustalające lokalizację inwestycji celu publicznego. Wydają ponadto decyzje zatwierdzające podział nieruchomości oraz rozpatrują sprawy związane z opłatami z tytułu tych podziałów (opłaty adiacenckie).

Referat prowadzi ewidencję wszystkich gruntów komunalnych oraz nazewnictwa ulic i numeracji budynków. Tutaj należy składać wniosek o nadanie numeru porządkowego budynku, jak również wniosków o założenie bądź aktualizację ksiąg wieczystych. W referacie aktualizowane i naliczane są opłaty roczne z tytułu wieczystego użytkowania i zarządu. Tu też można złożyć wniosek o przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności. Pracownicy referatu prowadzą gospodarkę mieszkaniową gminy – prowadzą postępowania w sprawie przyznania mieszkań komunalnych i socjalnych.

Pracownicy referatu zlecają opracowania geodezyjno – kartograficzne, prowadzą odbiory granic nieruchomości ustalanych w wyniku rozgraniczeń i podziałów, a także wykonują zadania dotyczące scalania i wymiany gruntów.

Kolejny istotny zakres zadań referatu dotyczy koordynacji komunikacji gminnej – zapewnienia bezpiecznego dowozu dzieci i młodzieży do szkół i przedszkoli w Rudnej oraz Chobieni, a także publicznego transportu zbiorowego. Pracownicy referatu podejmują ponadto działania z zakresu bezpieczeństwa ruchu drogowego (nadzór nad właściwym stanem dróg, chodników, oświetlenia, oznakowania pionowego i poziomego, również w okresach zimowych).

Referat ten współpracuje też z policją, sprawuje ponadto nadzór nad jednostkami Ochotniczej Straży Pożarnej oraz nadzór nad realizacją zadań zleconych Zakładowi Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej.

 

Kontakt:

tel.: 76 749 21 25/24/27