Głównym zadaniem Referatu Inwestycji jest opracowywanie rocznych i wieloletnich planów inwestycyjnych i remontowych dla gminy. Referat nadzoruje i koordynuje prace związane z inwestycjami gminnymi na wszystkich etapach. Od opracowania dokumentacji projektowo – kosztorysowej, zgłaszania rozpoczęcia i zakończenia robót budowlanych, poprzez nadzorowanie zgodności prac z harmonogramem rzeczowo – finansowym, aż po organizację odbioru końcowego realizowanych inwestycji. Referat Inwestycji przygotowuje ponadto materiały do konstrukcji oraz zmian budżetu gminy.

Kontakt:
tel.: 76 749 21 28/29
Pokój nr 213, 214