Referat Ochrony Środowiska, Gospodarki Wodnej, Rolnictwa i Leśnictwa nadzoruje oraz dba o właściwe wykonanie przepisów m.in. ustawy Prawo Ochrony Środowiska i ochrony przyrody, ustawy Prawo Wodne, ustawy o odpadach oraz o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

Referat rozpatruje zatem m.in. wnioski o wydanie zezwoleń na usunięcie drzew i krzewów, wnioski o dotację na usunięcie płyt azbestowych, wnioski o wydanie decyzji określających środowiskowe uwarunkowania, wnioski o wydanie zaświadczeń potwierdzających, że grunt przeznaczony do zalesienia jest położony na obszarze Natura 2000 czy wnioski o udzielanie zezwoleń na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami na terenie gminy Rudna. Tutaj możemy także złożyć prośbę o zezwolenie na utrzymanie psów ras uznanych za agresywne.

Pracownicy referatu nadzorują utrzymanie w należytym porządku zieleni gminnej. Ewidencjonują rowy melioracyjne stanowiące własność Gminy Rudna oraz nadzorują realizację zadań z zakresu konserwacji tych rowów.

Do zadań referatu należy inspirowanie i organizacja działań proekologicznych. Pracownicy referatu współpracują z Wojewódzkim Inspektoratem Ochrony Środowiska w zapobieganiu i likwidacji nadzwyczajnych zagrożeń środowiska. Pracownicy referatu współpracują ponadto z: Sekcją ds. Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Przeciwpożarowej np. w kwestii szacowania strat powstałych w wyniku klęsk żywiołowych; kołami łowieckimi (opiniują plany łowieckie); służbami rolnymi oraz inspekcją sanitarną (podejmują działania w przypadku bezpośredniego zagrożenia wystąpienia chorób zakaźnych czy zagrożeń fitosanitarnych). Realizują programy dotacyjne w zakresie ochrony środowiska, w tym ochrony powietrza. Referat współpracuje z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu w sprawie realizacji Programu Czyste Powietrze, w tym prowadzi punkt konsultacyjno-informacyjny w siedzibie Urzędu Gminy Rudna.

Pracownicy kontrolują przestrzeganie przez osoby fizyczne, niebędące przedsiębiorcami, przepisów o ochronie środowiska w zakresie przeciwdziałania nielegalnemu spalaniu odpadów oraz w zakresie przestrzegania ograniczeń, nakazów lub zakazów określonych w Uchwale Sejmiku Województwa Dolnośląskiego Nr XLI/1407/17 z dnia 8 grudnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa dolnośląskiego, z wyłączeniem Gminy Wrocław i uzdrowisk, ograniczeń i zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw na nieruchomościach położonych na terenie gminy Rudna.

Referat wprowadza do Zintegrowanego Systemu Ograniczenia Niskiej Emisji, Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków danych i informacji zawartych w deklaracjach z wykorzystaniem systemu teleinformatycznego obsługującego tę ewidencję zgodnie z uwarunkowaniami prawnymi wynikającymi z ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz centralnej ewidencji emisyjności budynków.

Kontakt:
tel.: 76 749 21 31/32/33/26