Referat Ochrony Środowiska, Gospodarki Wodnej, Rolnictwa i Leśnictwa nadzoruje oraz dba o właściwe wykonanie przepisów m.in. ustawy prawo ochrony środowiska i ochrony przyrody, ustawy prawo wodne, ustawy o odpadach oraz utrzymaniu porządku i czystości na terenie Gminy.

Referat rozpatruje zatem m.in. wnioski o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów, wnioski o dotację na usunięcie płyt azbestowych, wniosek o wydanie decyzji określającej środowiskowe uwarunkowania, wnioski o wydanie zaświadczenia potwierdzającego, że grunt przeznaczony do zalesienia jest położony na obszarze Natura 2000 czy wnioski o udzielenie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami na terenie Gminy Rudna. Tutaj możemy także złożyć prośbę o zezwolenie na utrzymanie psów ras uznanych za agresywne.

Pracownicy referatu nadzorują utrzymanie w należytym porządku zieleni gminnej i lasów komunalnych. Ewidencjonują rowy melioracyjne oraz nadzorują realizację zadań z zakresu konserwacji urządzeń melioracyjnych.

Do zadań referatu należy inspirowanie i organizacja działań proekologicznych. Pracownicy referatu spółpracują z powiatowymi i wojewódzkimi organami Inspektoratu Ochrony Środowiska w zapobieganiu i likwidacji nadzwyczajnych zagrożeń środowiska. Pracownicy referatu współpracują ponadto z: Gminnym Centrum Zarządzania Kryzysowego np. w kwestii szacowania strat powstałych w wyniku klęsk żywiołowych; kołami łowieckimi (opiniują plany łowieckie); służbami rolnymi oraz inspekcją sanitarną (podejmują działania w przypadku bezpośredniego zagrożenia wystąpienia chorób zakaźnych czy zagrożeń fitosanitarnych).

Kontakt:
Ewelina Bilańska
tel.: 76 749 21 31

wew. 132
email: ebilanska@rudna.pl
Pl. Zwycięstwa 15, 59-305 Rudna
Pokój nr 206

oraz

Agnieszka Soboń, Emilia Lis, Kornelia Gulewicz, Monika Malczewska

Pokój 206