Wydział Administracyjny

Kontakt:
tel.: 76 749 21 06

 

Referat Organizacyjno-Kadrowy

Prowadzi sprawy związane z organizowaniem działalności urzędu w tym:

 • sporządzaniem projektów aktów prawa wewnętrznego,
 • prowadzeniem centralnego rejestru umów oraz pełnomocnictw i upoważnień,
 • prowadzeniem rejestru zarządzeń Wójta,
 • współpracą z Radcą Prawnym w zakresie obsługi prawnej urzędu,

Prowadzeniem spraw kadrowych pracowników urzędu, a w szczególności:

 • prowadzeniem spraw osobowych pracowników,
 • kontrolą dyscypliny pracy,
 • rekrutacją i selekcją oraz przeszeregowaniem i awansowaniem pracowników urzędu,
 • kierowaniem na badania lekarskie: wstępne, okresowe, kontrolne,

Prowadzi sprawy administracyjne, w tym:

 • zapewnienie należytego funkcjonowania urzędu zgodnie z przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisami przeciwpożarowymi,
 • administrowanie majątkiem Urzędu,
 • zabezpieczenie pracowników w środki techniczno-biurowe, środki czystości,
 • prowadzenie spraw związanych z realizacją inwestycji i remontów siedziby urzędu

Kontakt:

tel.: 76 749 21 05

 

Biuro Rady Gminy

Zajmuje się prowadzeniem spraw  Rady Gminy i jej komisji. Przygotowywaniem organizacyjne sesji Rady, posiedzeń komisji Rady w tym kompletowanie materiałów do tematów ujętych w porządku obrad oraz zapewnienie obsługi protokolarnej sesji i posiedzeń komisji. Prowadzenie rejestrów uchwał Rady, interpelacji i wniosków radnych, wniosków i opinii komisji Rady oraz przekazywanie ich Wójtowi.
Przedkładanie właściwym organom nadzoru – Wojewodzie lub Regionalnej Izbie Obrachunkowej – uchwał Rady.
Przekazywanie Wojewodzie aktów prawa miejscowego ustanawianych przez Radę w formie uchwał, celem ich publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.
Udział w opracowywaniu projektów uchwał Rady oraz planów pracy Rady i komisji Rady.

Kontakt:

tel.: 76 749 21 22

 

Sekcja ds. Zamówień Publicznych

Zajmuje się przygotowywaniem i koordynowaniem postępowań w trybie ustawy prawo zamówień publicznych.

Kontakt:

tel.: 76 749 21 30

 

Kancelaria – przyjmowanie pism i dokumentów

Kontakt:
tel.: 76 749 21 00

Sekretariat – zajmuje się rejestracją korespondencji kierowanej do organów gminy oraz obsługą sekretariatu Wójta i Sekretarza Gminy, także organizacją przyjmowania interesantów.

Kontakt:
tel.: 76 749 21 01
email: sekretariat@rudna.pl