Referat sprawuje nadzór nad funkcjonowaniem szkół, przedszkoli i żłobka prowadzonych przez gminę, zgodnie z ustawą Prawo Oświatowe, o systemie oświaty i Kartą Nauczyciela. Zajmuje się organizacją zielonych szkół dla dzieci i młodzieży. Referat zajmuje się rozpatrywaniem są wniosków o przyznanie stypendiów za wysokie wyniki w nauce dla uczniów i studentów, nagród Wójta Gminy za osiągnięcie wysokich wyników sportowych, dofinansowaniem kosztów kształcenia młodocianych pracowników oraz refundacją kosztów poniesionych za dojazd ucznia do szkoły ponadpodstawowej.

Pracownicy referatu współdziałają ze stowarzyszeniami oraz z Centrum Kultury Gminy Rudna w celu tworzenia dogodnych warunków dla upowszechniania kultury, rozwoju twórczości artystycznej i zachęcania mieszkańców gminy do czynnego spędzania wolnego czasu. Nadzorują jednocześnie prawidłowość wydawania środków z budżetu gminy. Ponadto Referat ten współpracuje z organizacjami pozarządowymi, ogłasza konkursy na zadania gminy wynikające z ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie.

Referat wykonuje zadania nałożone na gminę ustawą o bezpieczeństwie imprez masowych – pracownicy tej jednostki koordynują sprawy związane z organizacją imprez sportowych, kulturalnych czy rekreacyjnych.

Referat współpracuje z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków w zakresie ochrony i ewidencji wszystkich zabytków znajdujących się na terenie Gminy Rudna, a ponadto wykonuje czynności związane z udzieleniem dotacji na prace konserwatorskie i roboty budowlane.

Do zadań referatu należy również dbałość o stan zdrowia mieszkańców i zapewnienie im należytej opieki zdrowotnej, w tym opracowywanie projektów programów zdrowotnych oraz współpraca z podmiotami prowadzącymi działalność leczniczą na terenie Gminy Rudna.

Kontakt:
tel.: 76 749 21 08/09/10