Referat sprawuje nadzór nad funkcjonowaniem szkół i przedszkoli prowadzonych przez gminę, zgodnie z ustawą o systemie oświaty i Kartą Nauczyciela. Zajmuje się organizacją wypoczynku śródrocznego oraz wakacyjnego dla dzieci i młodzieży, a także wyjazdów edukacyjnych („zielone szkoły”). W tej jednostce rozpatrywane są wnioski o przyznanie stypendiów naukowych i socjalnych, nagród Wójta Gminy za osiągnięcie wysokich wyników sportowych oraz dofinansowania kosztów kształcenia młodocianych pracowników, a także rozliczeniami za dojazdy do szkół.

Pracownicy referatu współdziałają ze stowarzyszeniami i instytucjami kulturalnymi, sportowymi w celu tworzenia dogodnych warunków dla upowszechniania kultury, rozwoju twórczości artystycznej i zachęcania mieszkańców gminy do czynnego spędzania wolnego czasu. Nadzorują jednocześnie prawidłowość wydawania środków z budżetu gminy.

Referat wykonuje zadania nałożone na gminę ustawą o bezpieczeństwie imprez masowych – pracownicy tej jednostki koordynują sprawy związane z organizacją imprez sportowych, kulturalnych czy rekreacyjnych.

Referat współpracuje z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków w zakresie ochrony i ewidencji wszystkich zabytków znajdujących się na terenie Gminy Rudna, a ponadto wykonuje czynności związane z udzieleniem dotacji na prace konserwatorskie i roboty budowlane.

Ponadto Referat ten współpracuje z organizacjami pozarządowymi, ogłasza konkursy na zadania gminy wynikające z ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie.

Do istotnych zadań referatu należy również dbałość o stan zdrowia mieszkańców i zapewnienie im należytej opieki zdrowotnej, w tym opracowywanie projektów programów zdrowotnych oraz współpraca z podmiotami prowadzącymi działalność leczniczą na terenie Gminy Rudna.

Kontakt:
Agnieszka Kozak-Skorynów
tel.: 76 749 21 08

wew. 109, 110
email: akozak@rudna.pl
Pl. Zwycięstwa 15, 59-305 Rudna
Pokój nr 211

oraz

Elżbieta Plichta, Elżbieta Ciołek, Agata Sajdyk, Magdalena Wysłocka

Pokój nr 211