W jaki sposób i gdzie zgłosić zgon? Czy trzeba osobiście zarejestrować nowo urodzone dziecko? Przekazujemy przydatne informacje.

I. Zgłoś urodzenie dziecka

Urodzenie dziecka zgłaszamy w urzędzie stanu cywilnego właściwym ze względu na miejsce urodzenia noworodka. Dla przykładu, jeżeli dziecko urodziło się w szpitalu w Lubinie, zgłoszenie następuje w USC w Lubinie. Jeżeli urodziło się we Wrocławiu, to zgłaszamy to w urzędzie stanu cywilnego we Wrocławiu.

Jakie dokumenty są potrzebne?

Aby zgłosić urodzenie dziecka musimy przedstawić:

  • Kartę urodzenia wystawioną przez szpital
  • Dokument potwierdzający tożsamość rodzica zgłaszającego urodzenie potomka lub dokument pełnomocnictwa, jeżeli zgłoszenia dokonuje pełnomocnik w imieniu rodzica

Zgłoszenia dokonuje się w ciągu 21 dni od urodzenia dziecka.

Kierownik USC sporządza akt urodzenia i przekazuje dokumenty:

  • jeden bezpłatny odpis skrócony aktu urodzenia, po kolejne można udać się do USC Rudna
  • powiadomienie o nadaniu numeru PESEL (jeśli dziecko otrzymało numer PESEL),
  • zaświadczenie o zameldowaniu dziecka (jeśli dziecko zostało zameldowane).

Zgłosić urodzenie dziecka można również drogą elektroniczną, w formie dokumentu elektronicznego –  TUTAJ

 

II. Zgłoś zgon

Zanim pochowamy zmarłą osobę, urząd stanu cywilnego musi wydać akt zgonu.

Kto i gdzie dokonuje zgłoszenia zgonu

Osoba będąca najbliższą rodziną osoby zmarłej (osoba ta jest równocześnie uprawniona do pochówku) tj.: małżonek, dzieci, rodzice, dziadkowie, rodzeństwo lub powinowaci ( teść, teściowa).

Zgon zgłasza się kierownikowi urzędu stanu cywilnego w miejscowości, w której nastąpił zgon przedkładając kartę zgonu (jest to dokument medyczny, który otrzymuje osoba uprawniona do pochówku). Dla przykładu, jeżeli osoba zmarła w szpitalu w Legnicy, to zgon należy zgłosić w USC w Legnicy. Jeżeli osoba zmarła w domu w Rudnej, to zgon należy zgłosić w USC w Rudnej.

Zgon zgłasza się w terminie 3 dni od sporządzenia karty zgonu lub w ciągu 24 godzin, jeżeli zgon nastąpił na skutek choroby zakaźnej.

Rejestracja zgonu

Akt zgonu sporządzany jest na podstawie: karty zgonu i protokołu dokumentującego zgłoszenie zgonu podpisanego przez osobę zgłaszającą i kierownika urzędu stanu cywilnego.

Po sporządzeniu aktu zgonu wydawany jest z urzędu jeden bezpłatny odpis skrócony aktu zgonu. Zmarła osoba zostaje automatycznie wymeldowana z miejsca pobytu stałego lub czasowego, a jej dowód osobisty unieważniony.

Dopiero zarejestrowanie zgonu umożliwia pochówek osoby zmarłej.

Więcej informacji: Urząd Stanu Cywilnego w Rudnej, pl. Zwycięstwa 15, pokój nr 5, T: 76 749 21 12