Od 22 lutego do 5 marca 2021 r. można będzie składać wnioski o przyjęcia dziecka do przedszkoli publicznych i oddziałów przedszkolnych w szkołach gminy Rudna na rok szkolny 2021/2022. Zapisy pierwszoklasistów do szkół podstawowych odbywać się będą od 1 do 31 marca 2021 r.

Kryteria rekrutacji do klas pierwszych szkół podstawowych wraz z liczbą punktów oraz niezbędne dokumenty do potwierdzania tych kryteriów dla kandydatów zamieszkałych poza obwodami publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Rudna:

Na podstawie uchwały Nr XXVII/276/2018 Rady Gminy Rudna z dnia 22 lutego 2018 r.

Lp. Kryterium Punkty Dokumenty potwierdzające spełnianie kryterium
1. Rodzeństwo kandydata spełnia obowiązek szkolny w danej szkole 5 oświadczenie rodzica / prawnego opiekuna o uczęszczaniu do szkoły rodzeństwa kandydata
2. Kandydat uczęszczał w roku szkolnym poprzedzającym rekrutację do przedszkola w Gminie Rudna 4 oświadczenie rodzica / prawnego opiekuna o uczęszczaniu kandydata, w roku poprzedzającym rekrutację, do przedszkola w Gminie Rudna
3. Miejsce pracy co najmniej jednego z rodziców ( opiekunów prawnych) znajduje się w obwodzie szkoły 4 oświadczenie rodzica / prawnego opiekuna o miejscu pracy lub prowadzonej działalności gospodarczej lub gospodarstwa rolnego w obwodzie szkoły, do której kandydat ubiega się o przyjęcie
4. W obwodzie szkoły zamieszkuje członek rodziny kandydata: pełnoletnie rodzeństwo lub dziadkowie, wspierający rodziców/opiekunów prawnych w zapewnieniu mu należytej opieki 3 oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego kandydata o zamieszkaniu w obwodzie szkoły określonych w uchwale członków rodziny kandydata wspierających rodziców/opiekunów prawnych w zapewnieniu mu należytej opieki
5. Miejsce zamieszkania kandydata graniczy z obwodem szkoły 2 oświadczenie rodzica / prawnego opiekuna o miejscu zamieszkania kandydata,
6. Niepełnosprawność kandydata 2 orzeczenie o niepełnosprawności kandydata

Terminy postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do klas pierwszych szkół podstawowych na rok szkolny 2021/2022

 

Lp.

 

Rodzaj czynności

 

Termin

w postępowaniu

rekrutacyjnym

 

Termin

w postępowaniu

uzupełniającym

1. Złożenie wniosku o przyjęcie do klasy pierwszej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym. od 1 marca 2021 r. do 31 marca 2021 r. do godz. 15:00 od 2 sierpnia 2021 r. do 20 sierpnia 2021 r. do godz. 15:00
2. Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły podstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności, o których mowa w art. 150 ust. 7 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 910 ze zm.) do 9 kwietnia 2021 r. do godz. 15:00 do 25 sierpnia 2021 r. do godz. 15:00
3. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych. 12 kwietnia 2021 r. do godz.12:00 26 sierpnia 2021 r. do godz. 12:00
4. Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia. od 12 kwietnia 2021 r. do 16 kwietnia 2021 r. do godz. 15:00 od 26 sierpnia 2021 r. do 27 sierpnia 2021 r. do godz. 15:00
5. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych. 19 kwietnia 2021 r. do godz. 15:00 30 sierpnia 2021 r. do godz. 15:00

 

Kryteria rekrutacji wraz z liczbą punktów w drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Rudna:

Na podstawie uchwały Nr XXVII/275/2018 Rady Gminy Rudna z dnia 22 lutego 2018 r.

L.p. Nazwa kryterium Wartość punktowa
1. Dziecko, którego oboje rodzice/ opiekunowie prawni pracują, wykonują pracę na podstawie umowy cywilnoprawnej, uczą się w trybie dziennym, prowadzą gospodarstwo rolne lub działalność gospodarczą. 4
2. Dziecko, którego rodzic/ opiekun prawny samotnie wychowujący dziecko pracuje, wykonuje pracę na podstawie umowy cywilnoprawnej, uczy się w trybie dziennym, prowadzi gospodarstwo rolne lub działalność gospodarczą. 4
3. Dziecko sześcioletnie objęte obowiązkowym rocznym przygotowaniem przedszkolnym oraz dziecko z odroczonym obowiązkiem szkolnym. 3
4. Dziecko z rodziny objętej nadzorem kuratorskim lub wsparciem asystenta rodziny. 2
5. Dziecko, którego rodzeństwo uczęszcza do tego przedszkola. 1

 

Dokumenty potwierdzające spełnienie przez kandydata kryteriów organu prowadzącego:

1) Wniosek zgłoszeniowy,

2) Orzeczenie sądu rodzinnego ustanawiające nadzór kuratora (kopia),

3) Zaświadczenie pracodawcy o zatrudnieniu albo zaświadczenie o wykonywaniu pracy na podstawie umowy cywilnoprawnej,

4) Zaświadczenie szkoły/uczelni potwierdzające naukę w trybie dziennym,

5) Oświadczenie.

 

Terminy postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do przedszkoli publicznych i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na rok szkolny 2021/2022

Lp.  

Rodzaj czynności

 

Termin

w postępowaniu

rekrutacyjnym

 

Termin

w postępowaniu

uzupełniającym

1. Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym. od 22 lutego 2021 r. do 5 marca 2021 r. do godz. 15:00 od 17 maja 2021 r. do 21 maja2021 r. do godz. 15:00
2. Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły podstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności, o których mowa w art. 150 ust. 7 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 910 ze zm.) od 8 marca 2021 r. do 12 marca 2021 r. do godz. 15:00 od 24 maja 2021 r. do 28 maja 2021 r. do godz. 15:00
3. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych. 12 marca 2021 r. do godz.12:00 28 maja2021 r. do godz. 12:00
4. Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia. od 15 marca 2021 r. do 30 marca 2021 r. do godz. 15:00 od 31 maja 2021 r. do 4 czerwca 2021 r. do godz. 15:00
5. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych. 31 marca 2021 r. do godz. 15:00 7 czerwca 2021 r. do godz. 15:00