logo Gminy RudnaNa dzień przed Wigilią radni gminy Rudna spotkają się, by uchwalić przyszłoroczny budżet. Jego projekt przedłożony został przez wójta Adriana Wołkowskiego. W porządku obrad znalazły się także projekty uchwał w sprawie wieloletniej prognozy finansowej, udzielenia dotacji celowej Powiatowi Lubińskiemu na realizację publicznego powiatowego transportu zbiorowego oraz udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Lubińskiemu na remont dróg powiatowych na terenie gminy Rudna. Radni procedować będą także nad propozycją połączenia Centrum Kultury w Rudnej i Chobieńskiego Ośrodka Kultury w Chobieni.

Z A W I A D O M I E N I E


Zawiadamiam, że w dniu 23 grudnia 2020 r. o godz. 1500, w Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy Rudna odbędzie się XXVII sesja Rady Gminy Rudna.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przyjęcie protokołu XXVI sesji Rady Gminy Rudna.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Rudna (inicjatywa uchwałodawcza Wójta) [projekt XXVII-1].
 4. Podjęcie uchwały w sprawie budżetu Gminy Rudna na 2021 rok (inicjatywa uchwałodawcza Wójta) [projekt XXVII-2].
 5. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Powiatu Lubińskiego
  na realizację publicznego powiatowego transportu zbiorowego (inicjatywa uchwałodawcza Wójta) [projekt XXVII-3].
 6. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Lubińskiego
  na remont dróg powiatowych na terenie Gminy Rudna (inicjatywa uchwałodawcza Wójta) [projekt XXVII-4].
 7. Podjęcie uchwały w sprawie połączenia instytucji kultury Centrum Kultury w Rudnej
  i Chobieńskiego Ośrodka Kultury w Chobieni (inicjatywa uchwałodawcza Wójta) [projekt XXVII-5].
 8. Wystąpienia i zapytania radnych.
 9. Zamknięcie sesji.

Przewodnicząca Rady

/-/ Joanna Bagińska