W 2021 roku poradnictwo specjalistyczne przy Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Rudnej prowadzone jest przez:

– psychologa – we wtorki w godz. 11.30 – 15.30 – obowiązują wcześniejsze zapisy u pracowników socjalnych:
tel. 76/847-70-26, 76/847-90-27, 76/847-90-28, 76/847-90-32,

– radcę prawnego – w środy w godz. 11.00 – 13.00,  obowiązują wcześniejsze zapisy u pracowników socjalnych.
Radca prawny udziela porad z zakresu prawa rodzinnego i opiekuńczego, zabezpieczenia społecznego, ochrony praw lokatorów oraz przeciwdziałania przemocy w rodzinie;

– specjalistę psychoterapii uzależnień – w piątki w godz. 14.00-17.00.
Punkt świadczy pomoc osobom uzależnionym i zagrożonym uzależnieniami, współuzależnionym oraz ofiarom przemocy domowej. Specjalista psychoterapii uzależnień świadczy pomoc w zakresie: informowania o możliwościach podjęcia leczenia w placówkach lecznictwa odwykowego, motywowania do podjęcia leczenia, motywowania do zmiany szkodliwego wzoru picia, edukacji w zakresie uzależnienia, współuzależnienia i szkodliwego picia, udzielania wsparcia po zakończonym leczeniu.

Istnieje również możliwość konsultacji telefonicznej w godzinach przyjęć specjalistów pod numerem telefonu 76/847-90-35.

Ponadto osoby zainteresowane wsparciem w trzeźwości mogą uczestniczyć w spotkaniach grupy samopomocowej AA “Przemiana Rudna”. Spotkania grupy odbywają się w Centrum Kultury Gminy Rudna przy ul. Ścinawskiej 21,  mitingi zamknięte – w niedziele o godz. 18.30, mitingi otwarte – według potrzeb.