Projekt Grantowy pn.: „Poprawa efektywności energetycznej poprzez wymianę wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie Gmin Legnicko Głogowskiego Obszaru Interwencji”

Środki dotacyjne na realizację ww. Projektu Grantowego pozyskano z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020, Działanie 3.3  „Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym” Poddziałanie 3.3.1 OSI „Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym – konkurs horyzontalny OSI”, Typ 3.3 e Modernizacja systemów grzewczych i odnawialne źródła energii – projekty dotyczące zwalczania emisji kominowej.

Powyższe było efektem  podpisanego, w dniu 12.04.2019 r., Porozumienia intencyjnego przez Gminy: Ścinawa, Rudna, Chocianów, Prochowice i Gminę Miejską Lubin w sprawie współpracy dotyczącej opracowania wspólnej dokumentacji aplikacyjnej o dofinansowanie Projektu Grantowego pn.: „Poprawa efektywności energetycznej poprzez wymianę wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie Gmin Legnicko Głogowskiego Obszaru Interwencji”, a następnie złożonego wspólnego wniosku do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego o jego dofinansowanie w ramach ww. Regionalnego Programu Operacyjnego.

Celem Programu była poprawa jakości powietrza poprzez zmniejszenie liczby wysokoemisyjnych źródeł ciepła.

Mieszkańcy Gminy Rudna w ramach ww. Projektu mieli możliwość uzyskania dofinansowania (grantów) na wymianę starego źródła ciepła, niespełniającego norm unijnych m. in. na:

– kotły gazowe,
– kotły na biomasę,
– pompy ciepła lub piece elektryczne.

Maksymalne wsparcie finansowe wynosiło do 70% wartości inwestycji, jednak nie więcej niż 20 000,00 złotych na jedno gospodarstwo domowe.

Zadanie realizowane było w latach 2020 – 2023.

Kwota jaką Gmina Rudna wydatkowała w ramach zadania w 2020 r. to wartość: 844 694,76 zł, która przeznaczona została na wypłatę Grantów dla mieszkańców Gminy Rudna, którzy złożyli wnioski w 2020 r.

W ramach ww. Programu w 2020 r. wyeliminowano z terenu gminy Rudna wysokoemisyjne źródła ciepła w ilości 73 sztuk.

W zamian za zlikwidowanie ww. nieefektywnych źródeł ciepła zakupiono:

1) piece gazowe w ilości 49 szt.
2) pompy ciepła w ilości 11 szt.
3) kotły na pellet w ilości 10 szt.
4) dwa piece elektryczne wraz z fotowoltaiką
5) jeden hybrydowy system grzewczy.

Z dotacji w ramach ww. Projektu w 2021 roku skorzystało 71 gospodarstw domowych.

Łączna kwota wypłaconych dotacji z tytułu zakupu ekologicznych źródeł ciepła to 1 043 867,88 zł.

W ramach ww. Programu w 2021 r. wyeliminowano z terenu gminy Rudna wysokoemisyjne źródła ciepła w ilości 71 sztuk.

W zamian za zlikwidowanie ww. nieefektywnych źródeł ciepła zakupiono:

1) piece gazowe w ilości 53 szt.
2) pompy ciepła w ilości 8 szt.
3) kotły na pellet w ilości 7 szt.
4) dwa piece elektryczne
5) jeden piec na biomasę (zgazowujący drewno).

W 2022 r. w programie wzięły udział 44 gospodarstwa domowe. Zlikwidowano 44 piece wysokoemisyjne w zamian otrzymano dotację do zakupu: 18 szt. kotłów gazowych, 22 szt. pomp ciepła, 3 szt. kotłów na pellet, jednego kotła elektrycznego. Łączna wartość dotacji: 766 038,33 zł.

W 2023 r. w programie wzięły udział 2 gospodarstwa domowe. Zlikwidowano 2 piece wysokoemisyjne w zamian otrzymano dotację do zakupu 2 kotłów gazowych. Łączna wartość dotacji: 17 603,96 zł.

Podsumowując w latach 2020-2023 z dotacji skorzystało łącznie 190 gospodarstw domowych. Łączna wartość wypłaconych Grantów to  2 672 204,93 zł.