W związku z przystąpieniem do prac nad nową Lokalną Strategią Rozwoju na lata 2023-2027 dla obszaru Lokalnej Grupy Działania “Kraina Łęgów Odrzańskich”, zostało zaplanowane pierwsze spotkanie z udziałem społeczności lokalnej z terenu Gminy Rudna. Spotkanie odbędzie się 4 sierpnia br., o godz. 15:00, w świetlicy w Chobieni. 

Program spotkania przewiduje:

  • prezentację założeń Inicjatywy LEADER w nowym okresie finansowania,
  • analizę mocnych i słabych stron, szans i zagrożeń dla regionu i jego mieszkańców,
  • diagnozę problemów i potrzeb społeczności istotnych dla jakości życia mieszkańców.

W celu przeprowadzenia jak najefektywniejszej diagnozy środowiska mieszkańców Gminy Rudna, na spotkanie zapraszamy w szczególności:

  • młodzież i młodych dorosłych w wieku 15-25 lat
  • seniorów w wieku emerytalnym
  • mieszkańców obszarów po PGR
  • przedstawicieli stowarzyszeń i organizacji działających na terenie gminy
  • przedstawicieli środowisk rolników, osób bezrobotnych i osób z niepełnosprawnościami

Serdecznie zapraszamy!