Gmina ewidencjonuje zbiorniki bezodpływowe i przydomowe oczyszczalnie ścieków. Sprawdź, kto musi wypełnić i dostarczyć do gminy zgłoszenie.

Dbanie o czystość to nasz obowiązek. Część z nich dotyczy ścieków. Tutaj na właścicieli nieruchomości ustawodawca nałożył kilka ważnych obowiązków, a gminy zobowiązał do prowadzenia ewidencji zbiorników bezodpływowych oraz przydomowych oczyszczalni ścieków – wynika to z art. 3 ust. 3 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r.  o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

W związku z powyższym, informuje się, że mieszkańcy Gminy Rudna posiadający zbiorniki bezodpływowe oraz przydomowe oczyszczalnie ścieków winni dostarczyć do Urzędu Gminy Rudna stosowne zgłoszenie osobiście lub przesłać na adres poczty elektronicznej: sekretaria@rudna.pl.

Zgłoszenie można pobrać TUTAJ

lub otrzymać osobiście w Urzędzie Gminy Rudna pokój numer 207.

Właściciele nieruchomości (zgodnie art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3b o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.) zapewniają utrzymanie czystości i porządku przez przyłączenie nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacyjnej lub wyposażenie nieruchomości w zbiornik bezodpływowy nieczystości ciekłych lub w przydomową oczyszczalnię ścieków bytowych oraz pozbywanie się nieczystości ciekłych w sposób zgodny z przepisami ustawy i przepisami odrębnymi.

Właściciele nieruchomości zobowiązani są do udokumentowania w formie umowy korzystania z usług wykonywanych przez gminną jednostkę organizacyjną lub przedsiębiorcę posiadającego zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych (art. 6 ust. 1. ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach)