Papier jest surowcem, który bardzo łatwo i wielokrotnie może być poddany recyklingowi. Jest to niezwykle rozpowszechniony surowiec, a zebrana selektywnie makulatura może być łatwo wykorzystana. Praktyka pokazuje, że na terenie gminy Rudna pojawiają się duże problemy z segregowaniem odpadów z papieru. Po raz kolejny w tym roku odpady papieru odebrane z terenu Gminy nie zostały przyjęte w instalacji jako frakcja papieru z uwagi na zbyt duże zabrudzenie.

Niewłaściwe segregowanie odpadów przez mieszkańców uniemożliwia przekazanie papieru do recyklingu i wpływa na osiągane przez Gminę poziomy recyklingów, co z kolei w przypadku ich nieosiągnięcia przedkłada się na nałożenie na Gminę kary.

Przypominamy, że do niebieskiego pojemnika z napisem papier wrzucamy: książki, gazety, zeszyty, torby papierowe, kartony, tekturę,  foldery, katalogi.

Nie wrzucamy natomiast opakowań z domieszką tworzyw, folii aluminiowych, papieru mokrego, tłustego i zabrudzonego, które należy wrzucać do odpadów zmieszanych. Nie wrzucamy również kartonów po napojach i po mleku.

W związku z powyższym karton po mleku czy soku to przykład opakowania wielomateriałowego. Wyrzucamy je do pojemnika na metale i tworzywa sztuczne. Papierowe ręczniki powinniśmy umieszczać w pojemniku na odpady zmieszane, ponieważ zabrudzone, tłuste lub mokre ręczniki papierowe nie nadają się do recyklingu. Ta sama zasada dotyczy chusteczek higienicznych. Do pojemnika na papier nie należy wrzucać również tapet, paragonów sklepowych czy worków po materiałach budowlanych.

Należy również pamiętać, że przed wrzuceniem odpadów z papieru i tektury do pojemników, należy usunąć wszelkie elementy z innych tworzyw, takich jak: spinacze biurowe, zszywki, płócienne okładki, foliowe okienka z kopert.

Ponadto przypominamy, że zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, w przypadku niedopełnienia przez właściciela nieruchomości obowiązku selektywnego zbierania odpadów komunalnych, podmiot odbierający odpady komunalne przyjmuje je jako niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne i powiadamia o tym urząd gminy, który na podstawie tego powiadomienia, wszczyna postępowanie w sprawie określenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi stosując wysokość stawki opłaty podwyższonej, tj. 58 zł od osoby.