Ogłoszenie Wójta Gminy Rudna o przystąpieniu do sporządzenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Rudna

Na podstawie art. 11 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 503) oraz art. 39 ust. 1 pkt 1, art. 46 pkt 1, art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1029), zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Rudna uchwały Nr XLIV/303/2022 z dnia 24 marca 2022 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia ww. studium oraz o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu tego studium. Granice obszaru objętego opracowaniem obejmują obszar administracyjny Gminy Rudna.

Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionego studium oraz prognozy oddziaływania na środowisko w terminie 21 dni od dnia ukazania się niniejszego ogłoszenia.

  • na piśmie lub ustnie do protokołu w Urzędzie Gminy Rudna, pl. Zwycięstwa 15, 59-305 Rudna,
  • w formie elektronicznej przez system ePUAP lub pocztą elektroniczną na adres sekretariat@rudna.pl.

Wniosek powinien zawierać imię i nazwisko albo nazwę oraz adres zamieszkania albo siedziby wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy. Organem właściwym do rozpatrzenia wniosków jest Wójt Gminy Rudna.

Obowiązujące studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego jest dostępne na stronie internetowej bip.rudna.pl – KLIKNIJ.