Studenci z naszej gminy mogą ubiegać się o stypendium za rok akademickim 2021/2022. Przedstawiamy zasady ubiegania się o stypendium naukowe za bardzo dobre wyniki w nauce.

Kto może ubiegać się o stypendium?

O stypendium może ubiegać się student jednolitych studiów magisterskich oraz student studiów I lub II stopnia, studiujący na uczelniach publicznych lub niepublicznych, zarówno w systemie stacjonarnym, jak i niestacjonarnym, który spełnia łącznie następujące kryteria:

  • jest mieszkańcem gminy Rudna;
  • uzyskał w roku akademickim, za który przyznawane jest stypendium średnią arytmetyczną ocen ze wszystkich zaliczeń i egzaminów co najmniej 4,50 podawaną do drugiego miejsca po przecinku bez zaokrąglania;
  • uzyskał w roku akademickim, za który przyznawane jest stypendium oceny pozytywne ze wszystkich egzaminów i zaliczeń;
  • nie ukończył 26 roku życia

Do złożenia wniosku o przyznanie stypendium uprawniony jest student. Wnioski o przyznanie stypendium należy składać w terminie do dnia 15 października.

Zasady przyznawania stypendiów określa Uchwała Nr XLVIII/338/2022 Rady Gminy Rudna z dnia 25 sierpnia 2022 r. w sprawie zasad przyznawania stypendium dla studentów zamieszkałych na terenie gminy Rudna.

Wzór wniosku oraz zasady znajdują się na stronie internetowej www.bip.rudna.pl w zakładce Oświata, Kultura. TUTAJ

Do wniosku należy dołączyć:

  • zaświadczenie z dziekanatu uczelni o wysokości średniej arytmetycznej ocen ze wszystkich egzaminów i zaliczeń,
  • zaświadczenie z dziekanatu uczelni o uzyskaniu przez studenta ocen pozytywnych ze wszystkich egzaminów i zaliczeń,
  • oświadczenie o zamieszkaniu na terenie gminy Rudna.