Można już składać wnioski o stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów, czyli pomoc materialną o charakterze socjalnym. Odpowiednie dokumenty przyjmuje Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rudnej. 

Stypendia i zasiłki szkolne są udzielane uczniom w celu zmniejszenia różnic w dostępie do edukacji. Umożliwiają także pokonywania barier, które wynikają z trudnej sytuacji życiowej ucznia.

Stypendia szkolne – Kto może otrzymać?

Stypendium szkolne może otrzymać uczeń, który znajduje się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności, gdy w rodzinie tej występuje:

 • bezrobocie,
 • niepełnosprawność,
 • ciężka lub długotrwała choroba,
 • wielodzietność,
 • brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych,
 • alkoholizm lub narkomania.

Pomoc można uzyskać także w sytuacji, gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe.

Pomoc materialna przysługuje:

 • uczniom szkół publicznych, niepublicznych i niepublicznych szkół artystycznych o uprawnieniach publicznych szkół artystycznych, a także słuchaczom kolegiów pracowników służb społecznych (do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24. roku życia),
 • wychowankom publicznych i niepublicznych ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych (do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki).

Komu przysługuje prawo do stypendium szkolnego w 2022 r.?

Prawo do otrzymania stypendium w 2022 r. przysługuje osobie w rodzinie, której dochód nie przekracza kwoty 600 zł netto.

Jak składać wnioski o stypendia szkolne?

Wnioskodawcami mogą być:

 • rodzice,
 • prawni opiekunowie,
 • pełnoletni uczeń.

Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego można składać do 15 września 2022 r. w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Rudnej, w biurze nr 3.

Wnioski do pobrania znajdują się na Gops.rudna.pl – KLIKNIJ.

Zasiłek szkolny – Kto może otrzymać i na jakich warunkach?

Zasiłek szkolny może być przyznany uczniowi znajdującemu się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego. Może on być przyznany w formie świadczenia pieniężnego na pokrycie wydatków związanych z procesem edukacyjnym – raz lub kilka razy w roku, niezależnie od otrzymywanego stypendium szkolnego.

O zasiłek szkolny można się ubiegać w terminie nie dłuższym niż dwa miesiące od wystąpienia zdarzenia uzasadniającego przyznanie tego zasiłku. Wniosek o przyznanie zasiłku szkolnego powinien zawierać dokumenty potwierdzające wystąpienie zdarzenia losowego.

Wysokość zasiłku szkolnego nie może przekroczyć jednorazowo kwoty stanowiącej pięciokrotność kwoty, o której mowa w art. 6 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (tj. nie więcej, niż 620 zł).

Szczegółowe informacje na stronie Gops.rudna.pl w zakładce Stypendium szkolne – TUTAJ.