Od 1 września można składać wnioski o przyznanie stypendium socjalnego na rok szkolny 2021/2022. Wnioski przyjmuje Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rudnej.

Pomoc materialna przysługuje uczniom szkół publicznych i niepublicznych, a także słuchaczom kolegiów pracowników służb społecznych – do czasu ukończenia kształcenia, jednak nie dłużej niż do ukończenia 24. roku życia. Mogą z nich skorzystać również wychowankowie publicznych i niepublicznych ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych.

Osoby, które ubiegają się o stypendium, powinny znajdować się w trudnej sytuacji materialnej, w której miesięczny dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 528,00 zł. Sytuacja rodzin ustalana będzie na podstawie dochodów uzyskanych w miesiącu sierpniu 2021 r. W ocenie wniosków pod uwagę brana będzie także sytuacja rodzinna.

Jak złożyć wniosek o stypendium socjalne?

Wnioski wraz dokumentami potwierdzającymi sytuację dochodową należy składać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Rudnej, pl. Zwycięstwa 5 do 15 września 2021 roku. Szczegółowych informacji w tym zakresie udzielają pracownicy socjalni pod numerami tel. 76 847 90 27, 76 847 90 28, 76 847 90 26 oraz 76 847 90 32.

Wnioski będą do pobrania w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Rudnej oraz na stronie internetowej www.gops.rudna.pl w zakładce “stypendium szkolne” od 1 września 2021 r.