Przy zabytkach stanowiących własność Gminy Rudna postawiono tablice informacyjne. Zawierają one opis każdego z obiektów.

Tablice znalazły się przy pozostałościach kościołów w Starej Rudnej i Górzynie, spichlerzu w Naroczycach, dworze w Nieszczycach oraz reliktach kościoła ewangelickiego w Orsku.

Kościół w Starej Rudnej przechodzi obecnie prace zabezpieczające. Z terenu dawnej świątyni usunięto zalegający gruz, zabezpieczono ściany, usunięto porastającą je roślinność. Przed ściekająca wodą zabezpieczono ściany, gzymsy i sklepienie nad prezbiterium. Pochodzący z XV wieku kościół pw. św. Michała w Górzynie w 1945 roku strawił pożar. Świątyni nie odbudowano i dzisiaj w całości zachowała się jedynie wieża kościelna. W murze dawnego prezbiterium widać fragmenty dwóch renesansowych płyt nagrobnych.

Rudna zabytki

Barokowy spichlerz wzniesiony w XVIII wieku stoi w Naroczycach nieopodal pałacu. Ta ostatnia budowla powstała około 1688 roku dla Fryderyka Augusta, przyszłego króla Polski. Miał on tutaj zatrzymywać się podczas podróży między Dreznem a Warszawą. Należący do gminy dwór w Nieszczycach pełni obecnie funkcję mieszkalną. Po remoncie znajdują się tutaj mieszkania komunalne. W kolejnym etapie planowana jest renowacja elewacji zewnętrznej. W Orsku można natomiast oglądać relikty kościoła ewangelickiego. Świątynia została zniszczona podczas wojny i ostatecznie rozebrana w latach 50 – tych ubiegłego wieku. Na jej terenie wzniesiono istniejącą dzisiaj kaplicę i parking.

Wygląd tablic oraz miejsce montażu uzgodniono z Dolnośląskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków. Całkowity koszt realizacji zadania wyniósł 11 439 zł.