Terminy składania wniosków o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego na nowy okres 2022/2023. Informacje Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.

Przypominamy, że wnioski o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego na nowy okres 2022/2023 przyjmowane są w wersji papierowej od 1 sierpnia oraz w wersji elektronicznej od 1 lipca (za pomocą portalu empatia.mrpips.gov.pl). Wnioski są wydawane  i przyjmowane w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rudnej przy ul. Plac Zwycięstwa 5, w godz. od 7.00 do 15.00.

Okres świadczeniowy od 1 października 2022 roku do 30 września 2023 roku

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenie z funduszu alimentacyjnego na nowy okres świadczeniowy, trwający od 01 października 2022r. do 30 września 2023r., złoży wniosek wraz z dokumentami:

  • do dnia 31 sierpnia – ustalenie prawa oraz wypłata świadczeń przysługujących za październik następuje do dnia 31 października;
  • w okresie od 1 do 30 września – ustalenie prawa oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do dnia 30 listopada;
  • w okresie od 1 do 31 października – ustalenie prawa oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do dnia 31 grudnia;
  • w okresie od 1 do 30 listopada – ustalenie prawa oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do dnia 31 stycznia następnego roku;
  • w okresie od 1 grudnia do 31 stycznia następnego roku – ustalenie prawa oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do ostatniego dnia lutego następnego roku.

Okres świadczeniowy od 1 listopada 2022 roku do 31 października 2023 roku

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy, trwający od 1 listopada 2022r. do 31 października 2023r., złoży wniosek wraz z dokumentami:

  • do dnia 31 sierpnia – ustalenie prawa oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do dnia 30 listopada;
  • w okresie od 1 września do dnia 31 października – ustalenie prawa oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do dnia 31 grudnia;
  • w okresie od 1 listopada do 31 grudnia – ustalenie prawa oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do ostatniego dnia lutego następnego roku.

Prawo do świadczeń rodzinnych ustala się od miesiąca, w którym wpłynął wniosek z prawidłowo wypełnionymi dokumentami, do końca okresu zasiłkowego.

Jeżeli w okresie trzech miesięcy, licząc od dnia wydania orzeczenia o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności, zostanie złożony wniosek o ustalenie prawa do świadczenia uzależnionego od niepełnosprawności, prawo to ustala się począwszy od miesiąca, w którym złożono wniosek o ustalenie niepełnosprawności lub stopnia niepełnosprawności. Końcową datą ustalenia prawa do tych świadczeń jest koniec okresu zasiłkowego, chyba że orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności zostało wydane na czas określony. W tym przypadku prawo do świadczeń rodzinnych ustala się do ostatniego dnia miesiąca, w którym upływa termin ważności orzeczenia, nie dłużej niż do końca okresu zasiłkowego.

Podstawą  ustalenia uprawnień  do świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego będą dochody rodziny osiągnięte w 2021 roku, z uwzględnieniem zmiany w sytuacji dochodowej rodziny  spowodowanej utratą lub uzyskaniem dochodu w rozumieniu ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów.

Kryterium dochodowe na osobę w rodzinie, uprawniające do:

  • zasiłku rodzinnego wynosi 674,00 zł lub w przypadku gdy w rodzinie jest dziecko niepełnosprawne 764,00zł;
  • świadczeń z funduszu alimentacyjnego wynosi 900,00zł.

Szczegółowe informacje można uzyskać od pracowników GOPS w Rudnej pod nr tel. 76 847 90 31, 76 847 90 33. Ponadto informacje o realizowanych świadczeniach dostępne są na stronie www.gops.rudna.pl w zakładce Świadczenia rodzinne – TUTAJ