Rada Gminy Rudna podjęła uchwały podatkowe na 2022 rok. Podobnie jak w latach ubiegłych, mieszkańcy nie będą płacić podatków od budynków i lokali mieszkalnych oraz budynków pozostałych.

Stawka podatku od nieruchomości za budynki związane z prowadzeniem działalności gospodarczej wynosić będzie 25,74 zł od metra kwadratowego powierzchni użytkowej, za budynki zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym wyniesie 12,04 zł za m2 powierzchni użytkowej, a za budynki związane z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej wyniesie 5,25 zł za m2 powierzchni użytkowej. Podatek za grunty związane z działalnością wzrośnie do 1,03 zł za m2, natomiast od gruntów pozostałych stawka wynosić będzie 0,27 zł za m2.

Radni utrzymali zwolnienie dla mieszkańców gminy z opłacania podatków od budynków i lokali mieszkalnych oraz budynków pozostałych. Oznacza to, że mieszkańcy nie zapłacą podatków m.in. za:

  • budynki mieszkalne lub ich części mieszkalne z wyjątkiem zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej,
  • budynki pozostałe lub ich części, w tym zajęte na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego, z wyjątkiem zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej.

Stawki podatku od środków transportowych są wyższe o 3,6% w stosunku do stawek obowiązujących w 2021 roku i uwzględniają one stawki minimalne ogłoszone na 2022 rok.