Właściciele nieruchomości niezamieszkałych zobowiązani są do podpisania indywidualnej umowy na korzystanie z usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych. Umowę taką można podpisać z jednym z przedsiębiorstw, które odbiera odpady na terenie Gminy Rudna.

Do nieruchomości niezamieszkałych zalicza się m.in. szkoły, przedszkola, urzędy, banki, domy kultury, biblioteki, świetlice wiejskie, ośrodki zdrowia, apteki, obiekty produkcyjne, usługowe, handlowe, warsztaty, biura, sklepy, gospodarstwa agroturystyczne czy pensjonaty.

Właściciele takich obiektów muszą podpisać indywidualną umowę na odbiór odpadów komunalnych z firmą, która jest wpisana do rejestru działalności regulowanej w Gminie Rudna. Rejestr ten dostępny jest na stronie internetowej bip.rudna.pl, w zakładce gospodarowanie odpadami -> rejestr działalności regulowanej (TUTAJ).

Jak zawrzeć umowę?

W sytuacji, gdy nieruchomość posiada dwie części, tj.: przeznaczoną na cele mieszkaniowe oraz przeznaczoną na działalność gospodarczą, właściciele nieruchomości powinni zawrzeć odrębną, dodatkową umowę na wywóz odpadów komunalnych niewytwarzanych w gospodarstwie domowym.

Właściciele nieruchomości mieszanych zobowiązani są wobec powyższego do:

  • uiszczania opłaty w gminie za gospodarowanie odpadami komunalnymi – za część dotyczącą nieruchomości zamieszkałej zgodnie ze złożoną deklaracją;
  • indywidualnego zawarcia umowy na odbiór odpadów komunalnych z podmiotem uprawnionym – na część nieruchomości niezamieszkałej (na której prowadzona jest działalność gospodarcza), a w przypadku, gdy część niezamieszkała jest wynajmowana, obowiązek zawarcia umowy obejmuje podmiot najmujący, chyba, że umowa najmu lokalu stanowi inaczej.

Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach dopuszcza w przypadku prowadzenia w części lokalu mieszkalnego obsługi biurowej działalności gospodarczej uiszczanie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w ramach opłaty dotyczącej nieruchomości zamieszkałej (art. 6j ust. 4a ww. ustawy).

Ponadto przypomina się podmiotom prowadzącym działalność gospodarczą, że niedopuszczalne jest mieszanie odpadów komunalnych z gospodarstwa domowego z odpadami z prowadzonej działalności gospodarczej. Każdy podmiot prowadzący działalność gospodarczą zobowiązany jest podpisać indywidualną umowę z przedsiębiorcą wpisanym do rejestru działalności regulowanej.

Ważne informacje

Na podstawie art. 3 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku  w gminach, Gmina Rudna obowiązana jest prowadzić ewidencję umów zawartych na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości niezamieszkałych i przedsiębiorców, w celu kontroli wykonywania przez właścicieli nieruchomości i przedsiębiorców obowiązków wynikających z tej ustawy.

Zgodnie z art. 6 ust. 1 i w związku z art. 5 ust. 1 pkt. 3b ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, właściciele nieruchomości niezamieszkałych zobowiązani są do udokumentowania posiadania umowy na korzystanie z usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych poprzez okazanie takich umów i dowodów uiszczania opłat za te usługi.

W związku z powyższym, jeżeli któryś z przedsiębiorców na terenie gminy Rudna nie zawarł takiej umowy, jest zobowiązany niezwłocznie tego dokonać.

Kopię tych dokumentów (aktualne umowy wraz z dowodami uiszczania opłat) należy przesłać lub dostarczyć do Urzędu Gminy Rudna w terminie do dnia 31.08.2022 r.

Brak umowy – konsekwencje dla właściciela nieruchomości

Jednocześnie przypomina się, że przedsiębiorcom nieposiadającym umowy na odbieranie odpadów komunalnych z odpowiednią firmą grozi kara grzywny (art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach). Dodatkowo brak umowy skutkować może wszczęciem postępowania nakazującego wykonanie tego obowiązku decyzją administracyjną, na podstawie art. 5 ust. 7 ww ustawy.

Zgodnie z art. 10 ust. 3 ww. ustawy, postępowanie w sprawach, o których mowa w ust. 1 i 2, toczy się według przepisów Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia.