Urząd Stanu Cywilnego zajmuje się rejestracją małżeństw, urodzeń i zgonów oraz wszystkich zmian w aktach stanu cywilnego wynikających z postanowień i wyroków sądu, decyzji administracyjnych i przewidzianych prawem oświadczeń strony. W Urzędzie Stanu Cywilnego można transkrybować lub odtworzyć dokument stanu cywilnego z zagranicy oraz uzyskać odpisy skrócone i zupełne aktów stanu cywilnego, zaświadczenia o stanie cywilnym czy zaświadczenia niezbędne do zawarcia ślubu konkordatowego.

Ponadto Urząd Stanu Cywilnego realizuje zadania z zakresu: kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, ustawy o zmianie imion i nazwisk, ewidencji ludności oraz zadań wynikających z prowadzenia Powszechnego Elektronicznego Systemu Ewidencji Ludności „PESEL”.

Przy współpracy z Centrum Personalizacji Dokumentów referat wydaje dokumenty osobiste. Dodatkowo w Urzędzie Stanu Cywilnego prowadzony jest stały rejestr wyborców. Tutaj także wydawane są pełnomocnictwa do głosowania.

Dokumenty, które stanowią podstawę sporządzenia aktów stanu cywilnego, nie podlegają zwrotowi.

Sprawy w USC załatwiane są niezwłocznie w przypadku postępowań administracyjnych zgodnie z terminami Kodeksu Postępowania Administracyjnego.

USC wydaje także odpisy aktów stanu cywilnego:

  • w ciągu 7 dni roboczych od dnia, w którym złożono wniosek – jeśli jest w formie papierowej, ale nie został on jeszcze przeniesiony do rejestru,(rejestracja na terenie gminy)
  • w ciągu 10 dni roboczych od dnia, w którym złożono wniosek – jeśli USC Rudna pośredniczy w jego uzyskaniu (rejestracja poza terenem gminy Rudna).

Kontakt:
Małgorzata Regmunt
tel.: 76 749 21 12
email: mklos@rudna.pl

Krystyna Papaj – Kupis
tel.: 76 749 21 14

pl. Zwycięstwa 15, 59-305 Rudna
Pokój nr 3 i 5