Wydział Spraw Obywatelskich

Wydział Spraw Obywatelskich składa się z Urzędu Stanu Cywilnego i Sekcji ds. Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Przeciwpożarowej

Kontakt:

tel.: 76 749 21 12

Urząd Stanu Cywilnego

Zajmuje się rejestracją małżeństw, urodzeń i zgonów oraz wszystkich zmian w aktach stanu cywilnego wynikających z postanowień i wyroków sądu, decyzji administracyjnych i przewidzianych prawem oświadczeń strony. W Urzędzie Stanu Cywilnego można transkrybować lub odtworzyć dokument stanu cywilnego z zagranicy oraz uzyskać odpisy skrócone i zupełne aktów stanu cywilnego, zaświadczenia o stanie cywilnym czy zaświadczenia niezbędne do zawarcia ślubu konkordatowego.

Ponadto Urząd Stanu Cywilnego realizuje zadania z zakresu: kodeksu rodzinnego
i opiekuńczego, ustawy o zmianie imion i nazwisk, ewidencji ludności oraz zadań wynikających z prowadzenia Powszechnego Elektronicznego Systemu Ewidencji Ludności „PESEL”.

Przy współpracy z Centrum Personalizacji Dokumentów referat wydaje dokumenty osobiste. Dodatkowo w Urzędzie Stanu Cywilnego prowadzony jest stały rejestr wyborców. Tutaj także wydawane są pełnomocnictwa do głosowania.

Dokumenty, które stanowią podstawę sporządzenia aktów stanu cywilnego, nie podlegają zwrotowi.

Sprawy w USC załatwiane są niezwłocznie w przypadku postępowań administracyjnych zgodnie z terminami Kodeksu Postępowania Administracyjnego.

USC wydaje także odpisy aktów stanu cywilnego:

  • w ciągu 7 dni roboczych od dnia, w którym złożono wniosek – jeśli jest w formie papierowej, ale nie został on jeszcze przeniesiony do rejestru,(rejestracja na terenie gminy)
  • w ciągu 10 dni roboczych od dnia, w którym złożono wniosek – jeśli USC Rudna pośredniczy w jego uzyskaniu (rejestracja poza terenem gminy Rudna).

Do zadań Wydziału Spraw Obywatelskich należy również prowadzenie spraw związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą podmiotów gospodarczych oraz z uzyskiem koncesji na sprzedaż alkoholu.

Kontakt:

tel.: 76 749 21 14

Sekcja ds. Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Przeciwpożarowej

Do zadań Sekcji ds. Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Przeciwpożarowej należy m.in. planowanie, koordynowanie i kontrola przedsięwzięć obrony cywilnej na terenie gminy, realizowanie zadań własnych i zleconych gminie określonych w porozumieniach i ustawach
w tym ustawie o ochronie przeciwpożarowej, a w szczególności:

  • koordynowanie funkcjonowania krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego na obszarze gminy,
  • koordynowanie działalności jednostek OSP z terenu gminy pod względem merytorycznym, administracyjnym i finansowym,
  • wykonywanie zadań związanych z organizacją ochrony przeciwpożarowej w gminie.

Sekcja zajmuje się także zbieraniem informacji o zagrożeniach naturalnych oraz przekazywaniem ich innym organom, a w szczególności raportowaniem do Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego.

Kontakt:

76 749 21 35