Łącznie 60,72 ton azbestu zostało usuniętych z domów mieszkańców Gminy Rudna w 2021 roku. Było to możliwe dzięki gminnemu zadaniu związanemu z demontażem, odbieraniem, transportem oraz unieszkodliwianiem wyrobów zawierających azbest.

Prace związane z usuwaniem azbestu przeprowadzono w lipcu i sierpniu 2021 roku, przez firmę REVOL Sp. z o.o. z Łodzi, wybraną w ramach zapytania ofertowego.

– Gmina Rudna po raz pierwszy zorganizowała akcję usuwania azbestu w 2012 roku. W okresie 2012-2021 zrealizowano 336 wniosków złożonych przez mieszkańców. 122 beneficjentów skorzystało z pełnego zakresu prac, tj. demontaż, transport i utylizacja, a 214 osób z transportu i utylizacji wyrobów zawierających azbest – informuje Ewelina Bilańska z Referatu Ochrony Środowiska, Gospodarki Wodnej, Rolnictwa i Leśnictwa.

Na przeprowadzenie zadania pn. „Realizacja programu usuwania wyrobów azbestowych z terenu Gminy” w 2021 r. Gmina Rudna otrzymała dotację z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu. W ramach realizacji zadania w 100% pokryto koszty usuwania azbestu z terenu gminy w wysokości 39 000,65 złotych. 40% kosztów kwalifikowanych stanowił dotacja WFOŚiGW, a pozostała część to środki własne gminy.