Przypominamy mieszkańcom o zasadach dotyczących czystości na chodnikach przylegających do nieruchomości oraz utrzymania rowów przydrożnych, zjazdów wraz z przepustami oraz rowów melioracyjnych.

Do obowiązków właściciela nieruchomości należy m.in. uprzątnięcie chodnika z zanieczyszczeń powstałych z błota, śniegu czy lodu. Natomiast  do właściwego zarządcy drogi należą sprawy z zakresu utrzymania i ochrony dróg. Tym samym utrzymanie czystości rowów przydrożnych leżących w pasie drogowym należy do zarządcy, czyli odpowiednio do:

– wójta/burmistrza/prezydenta miasta w przypadku dróg gminnych;

– zarządu powiatu w przypadku dróg powiatowych;

– zarządu województwa w przypadku dróg wojewódzkich;

– Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad w przypadku dróg krajowych.

Ustawa o drogach publicznych reguluje również kwestie dotyczące zjazdów, łącznie ze znajdującymi się pod nimi przepustami. Obowiązki w tym zakresie należą do właścicieli lub użytkowników gruntów przyległych do drogi, a dokładniej do właściciela czy też  użytkownika posesji korzystających z tych zjazdów.

Natomiast obowiązek utrzymania rowów melioracyjnych należy do właścicieli gruntów, przez których działkę rów ten przebiega, a jeżeli urządzenia te są objęte działalnością spółki wodnej działającej na terenie gminy lub związku spółek wodnych, w którym jest zrzeszona spółka wodna działająca na terenie gminy – do tej spółki lub tego związku spółek wodnych (art. 205 ustawy Prawo wodne).

Pamiętajmy, że utrzymując czystość wokół nas dbamy nie tylko o siebie, ale również o nasze środowisko.