O stypendium może ubiegać się student jednolitych studiów magisterskich oraz student studiów I lub II stopnia, studiujący na uczelniach publicznych lub niepublicznych, zarówno w systemie stacjonarnym jak i niestacjonarnym, który:

  • jest mieszkańcem Gminy Rudna;
  • uzyskał w roku akademickim, za który przyznawane jest stypendium średnią arytmetyczną ocen ze wszystkich zaliczeń i egzaminów co najmniej 4,50 podawaną do drugiego miejsca po przecinku bez zaokrąglania;
  • uzyskał w roku akademickim, za który przyznawane jest stypendium oceny pozytywne ze wszystkich egzaminów i zaliczeń;
  • nie ukończył 26 roku życia.

Warunki udzielania stypendiów określa Uchwała Nr XLVIII/338/2022 Rady Gminy Rudna z dnia 25 sierpnia 2022 r. w sprawie zasad przyznawania stypendium dla studentów zamieszkałych na terenie gminy Rudna ze zm.

Wypełniony, podpisany wniosek wraz z wymaganymi załącznikami, tj.: zaświadczeniem z dziekanatu uczelni o wysokości średniej arytmetycznej ocen ze wszystkich egzaminów i zaliczeń, zaświadczeniem z dziekanatu uczelni o uzyskaniu przez studenta ocen pozytywnych ze wszystkich egzaminów i zaliczeń oraz oświadczeniem o zamieszkaniu na terenie gminy Rudna, należy złożyć w kancelarii Urzędu Gminy Rudna w terminie do dnia 15 października.

Link do wniosku i zasad