Dziś rozpoczęła się V edycja Konkursu Grantowego na wymianę
wysokoemisyjnych źródeł ciepła, niespełniających norm unijnych. O dotacje ubiegać się mogą właściciele nieruchomości z terenu gminy Rudna, którzy zdecydują się na nowe źródło ogrzewania, inne niż piece węglowe (uwaga: piece na ekogroszek i piece posiadające wymienne lub wysuwane ruszta nie będą podlegały dotacji). Maksymalne wsparcie będzie mogło wynieść do 70% wartości inwestycji, jednak nie więcej niż 20.000,00 zł na jedno gospodarstwo.

Ogłoszenie o otwartym naborze wniosków o udzielenie grantu oraz formularze niezbędne do ubiegania się o dotacje na wymianę pieców dostępne są na stronie internetowej www.bip.rudna.pl w zakładce Informacje o środowisku/Konkurs grantowy na wymianę wysokoemisyjnych źródeł ciepła/ Edycja V.

Link do strony

Przypominamy, ze jest to efekt podpisanego, w dniu 12 kwietnia 2019 r., Porozumienia intencyjnego przez Gminę Rudna oraz Gminy: Ścinawa, Chocianów, Prochowice i Gminę Miejską Lubin w sprawie współpracy dotyczącej opracowania wspólnej dokumentacji aplikacyjnej o dofinansowanie Projektu pn.: „Poprawa efektywności energetycznej poprzez wymianę wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie Gmin Legnicko Głogowskiego Obszaru Interwencji”, a następnie złożonego wspólnego wniosku do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego o dofinansowanie ww. Projektu Grantowego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020, Działanie 3.3  „Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym” Poddziałanie 3.3.1 OSI „Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym – konkurs horyzontalny OSI”, Typ 3.3 e Modernizacja systemów grzewczych i odnawialne źródła energii – projekty dotyczące zwalczania emisji kominowej.

Alokacja przewidziana na granty w ramach V naboru: 134. 000,00 zł

Termin składania wniosków: 22.09.2023 – 06.10.2023 r. biuro podawcze (pokój nr 14) na parterze w Urzędzie Gminy Rudna, Plac Zwycięstwa 15 lub za pośrednictwem poczty.

Okres realizacji umowy o powierzenie realizacji grantu przez Grantobiorcę: do 10.11.2023 r.

Informacji w sprawie przedmiotowego konkursu grantowego udzielają pracownicy Referatu Ochrony Środowiska, Gospodarki Wodnej, Rolnictwa i Leśnictwa pod nr tel. 76-74-92-131. Punkt konsultacyjny: we wrotki i czwartki w godz. 900 – 1400: pokój nr 207, II piętro w Urzędzie Gminy Rudna, Plac Zwycięstwa 15. Prosimy o wcześniejsze umawianie się telefonicznie na złożenie wniosków.

UWAGA! Grantodawca zastrzega, że w razie braku udzielenia zgody na wydłużenie okresu zakończenia realizacji projektu oraz ogłoszenie V naboru wniosków o udzielenie grantu przez Zarząd Województwa Dolnośląskiego, konkurs może zostać unieważniony na każdym jego etapie. Grantodawca zastrzega, że nie będzie ponosił odpowiedzialności w wyniku podjęcia przez Grantobiorców czynności w ramach konkursu, który został unieważniony.

Dodatkowo nadmienia się, że każda zgłoszona do konkursu inwestycja, zgodnie z wymogami, musi posiadać uproszczony audyt energetyczny. Na stronie internetowej Gminy Rudna www.bip.rudna.pl w zakładce: Informacje o środowisku/Konkurs grantowy na wymianę wysokoemisyjnych źródeł ciepła jest dostępna lista audytorów. To Grantobiorca, czyli osoba wnioskująca o wsparcie na wyminę źródła ciepła będzie zobowiązana wybrać audytora z listy rekomendowanej oraz opłaci jego pracę. Koszt pracy audytora jest kosztem kwalifikowalnym i podlegać będzie również refundacji z ww. zastrzeżeniem, a mianowicie Gmina nie będzie mogła zwrócić tych kosztów, gdy Zarząd Województwa Dolnośląskiego nie wyrazi zgody na wydłużenie okresu zakończenia realizacji projektu oraz ogłoszenie V naboru wniosków o udzielenie grantu.