Można składać wnioski o udzielenie stypendium naukowego dla studentów za wysokie wyniki w nauce. Termin mija 15 października.

O stypendium naukowe mogą ubiegać się studenci studiów stacjonarnych i niestacjonarnych, którzy w roku akademickim poprzedzającym przyznanie stypendium osiągnęli średnią arytmetyczną ocen minimum 4,5.

Dodatkowo miesięczne dochody studentów zaocznych i wieczorowych nie mogą przekroczyć 50% przeciętnego wynagrodzenia brutto w IV kwartale roku poprzedniego, ogłoszonego w komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.

Szczegółowe informacje oraz formularz wniosku znajdują się na stronie www.bip.rudna.pl w zakładce oświata/kultura – KLIKNIJ.